Qridi logo

Arviointikeskustelut

Waves shape

Arviointikeskustelut Qridin avullaSukella syvemmälle oppilaan ajatteluun ja osaamiseen


Qridi piirtää opettajalle koonnin yksittäisen oppilaan oppimiseen liittyvistä arviointitiedoista. Myös huoltajalla on pääsy oman käyttöliittymän kautta samoihin tietoihin. Tämä mahdollistaa arviointikeskustelussa erilaisten teemojen esille nostamisen helpolla ja havainnollisella tavalla.Oppilaan portfolio


Kun Qridin toimintoja on käytetty säännöllisesti ja suunnitelmallisesti, oppilas hahmottaa kertyneen oppimistiedon avulla omaa oppimisprosessiaan paremmin. Opettajana on hyvä nostaa arviointikeskustelussa korostetusti muutama valikoitu teema esille. Oppilaan on helppo kertoa visualisointien avulla omasta oppimisestaan.


Oppilasta on voitu pyytää arvioimaan säännöllisesti onnistumistaan tietyissä työskentelyn taidoissa, laaja-alaisen osaamisen taidoissa tai käyttäytymisen osa-alueissa. Samassa yhteydessä on voitu pyytää myös vertaispalautetta aiheesta. Qridi koostaa arvioinneista diagrammeja, joiden avulla opettajan ja huoltajan on helpompi nostaa eri asioita keskusteltavaksi.


Päiväkirjat kokoavat nähtäville oppilaan kirjoittamia tai äänittämiä pohdintoja sekä hänen taltioimiansa kuvia tai videoita tiettyyn aiheeseen tai ilmiöön liittyen. Päiväkirjoja voidaan käyttää monilla eri tavoilla: esimerkiksi dokumentoimaan käsityön, kuvataiteen ja kotitalouden oppimisprosessia, lukupäiväkirjana tukemaan lukemaan oppimista, vieraiden kielien puhumisen nauhoittamiseen, erilaisten ilmiöiden ympärille ja laajempana oppimisportfolioalustana. Päiväkirjojen pohjalta on helppo jutella oppilaan edistymisestä.Tehtävälistan yhteenvedot nostavat oppilaan onnistumiset sekä oppimisen pullonkaulat visuaalisesti esille. Samassa voidaan pureutua tarkemmin siihen, millaisia asioita kuluneen jakson aikana opetuksessa on käyty läpi.Jos oppilas on tehnyt Qridin harjoituksia, niitä on mahdollista tarkastella kootusti oppilaan portfoliosta.

"Se mitä pidetään esillä, alkaa väistämättä runsastua tekemisessä."


Arviointikeskustelussa asetetut tavoitteet jalkautuvat arkeen Qridin avulla


Opiskelu on tavoitteellista tietojen ja taitojen hankkimista. Usein oppilaat asettavat arviointikeskustelussa opettajan ja huoltajan kanssa 1-3 tavoitetta tuleville kuukausille. Oppilas asettaa tavoitteet omassa käyttöliittymässään. Kun kaikki oppilaat ovat asettaneet omat henkilökohtaiset tavoitteet, opettaja voi aloittaa opetustuokion pyytämällä oppilaita katsomaan oma tavoite Qridistä ja miettimään miten tavoitetta voisi edistää omassa tekemisessä. Säännöllisin väliajoin opettaja voi pyytää oppilaita arvioimaan omaa edistymistään suhteessa tavoitteeseen. Idea on yksinkertainen: Se mitä pidetään esillä, alkaa väistämättä runsastua tekemisessä. Opettajalla ja huoltajalla on mahdollisuus seurata tavoitteen toteutumista omista käyttöliittymistään.