Qridi logo

Laaja-alaisen osaamisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arviointi

Waves shape

Laaja-alainen osaaminen


Maailma on muuttunut. Tulevaisuuden työelämässä ei pärjää kapea-alaisella osaamisella, vaan pitää pyrkiä laaja-alaisuuteen. Tulevaisuuden valloittajalta vaaditaan taitoa ajatella, tehdä yhteistyötä sekä ratkaista kimurantteja ongelmia, mutta yhtä aikaa pitäisi huolehtia itsestä, yhteisöstä ja ympäristöstä. Lisäksi on välttämätöntä osata käyttää työkaluja, hallita informaatiotulvaa ja esiintyä uskottavasti.


Näin ilmaistuna laaja-alaisen osaamisen opettaminen vaikuttaa lähes musertavalta taakalta opettajalle. Eikö se nyt riitä, että oppilas osaa lukea ja laskea, niin kuin ennen? Ei kannata hätäillä. Laaja-alainen osaaminen on kuin sveitsiläinen kello, jonka monimutkainen hammaspyörästö jousineen ja heilureineen on hienovaraisesti rakennettu sisään opetussuunnitelman tavoitteisiin ja sisältöihin. Jos opettaja tuntee opetussuunnitelmansa ja opettaa sen mukaan, oppilaan laaja-alaisen osaamisen pitäisi kyllä kehittyä hiljalleen.


Työskentelyn arviointi


Jokaisen oppiaineen tavoitteet jakautuvat kolmeen osaan: arvoihin ja asenteisiin, työskentelyyn ja oppiaineen kannalta oleelliseen tietoainekseen. Laaja-alainen osaaminen sitoutuu erityisen vahvasti työskentelyn tavoitteisiin. Työskentely arvioidaan erikseen jokaisessa oppiaineessa, koska niissä opiskeltavat työskentelyn taidot ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. Esimerkiksi äidinkielessä hyvä työskentely on aivan eri näköistä kuin vaikkapa fysiikka/kemiassa.


Käyttäytymisen arviointi


Opetussuunnitelma ei sano suoraan, millaista on hyvä käyttäytyminen, vaan se on jätetty kuntien määriteltäväksi. Käyttäytyminen ei sisälly suoraan oppiaineiden tavoitteisiin eikä vaikuta niiden arviointiin, mutta on silti oleellinen osa koulun kasvatustehtävää. Käyttäytymistä tuetaan koulun järjestyssäännöillä ja siitä annetaan joko sanallinen tai numeerinen arvio.


Qridillä on helppo rakentaa käyttäytymiseen ja työskentelyyn liittyviä itsearviointeja. “Annoinko toisille työrauhan?” “Edistinkö hyvää ilmapiiriä luokassa?” Kun arviointi on säännöllistä, oppilas muistaa kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin, ja muutosta työskentelyssä tai käyttäytymisessä on helppo seurata. Lisäksi Qridin arviointikysymykset on mahdollista “tägätä” eli kiinnittää tiettyihin laaja-alaisen osaamisen taitoihin. Kun oppilas vastaa näihin kysymyksiin, Qridi piirtää vastauksista säteittäistä diagrammia, joka havainnollistaa taitojen karttumista.