Qridi logo

Tutustu Qridin eri toimintoihin

Waves shape

Qridin eri toiminnot mahdollistavat arvioinnin toteuttamisen eri näkökulmista.


Päiväkirja


Päiväkirjan idea on yksinkertainen. Opettaja antaa oppilaalle ohjeistuksen; mitä päiväkirjaan on tarkoitus tehdä. Ohjeistus voi olla tekstiä, kuvia, videoita tai äänitys. Oppilaat voivat lisätä päiväkirjaan hyvin dynaamisesti tekstiä, videoita, kuvia, äänitiedostoja sekä emojita. Käyttöliittymä on niin yksinkertainen, että jopa esikoululainen käyttää sitä sujuvasti. Päiväkirja voi olla opettajan ja oppilaan välinen - tai vaihtoehtoisesti se voi olla myös koko luokan yhteinen. Tällöin kaikki oppilaat näkevät toistensa tuotokset ja voivat kommentoida ja antaa niille tykkäyksiä. Myös huoltajille voi antaa mahdollisuuden nähdä ja kommentoida huollettavansa päiväkirjaa.Erilaisia päiväkirjan käyttökohteita:


  Lukupäiväkirja, tarinan kirjoittaminen, lukupiiri (yhteinen päiväkirja), käsityön päiväkirja, kuvataiteen päiväkirja, onnistumiset matematiikassa, ilmiöpäiväkirja, portfoliotyöskentely, tunnepäiväkirja, unipäiväkirja, ravintopäiväkirja, liikkumispäiväkirja, kotitalouden harrastuneisuus, matematiikka eri ympäristöissä, fysiikan ilmiöt, TET-jakson päiväkirja, fysiikan ja kemian osaamisen merkitys omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa, englannin lukupäiväkirja, ruotsin lukupäiväkirja, nel-jä vuo-den ai-kaa, Mi-nä o-len hy-vä!, vertaispalautepäiväkirja, uskonnolliset symbolit, ajankohtaiset poliittiset asiat, kokeellinen työskentely (fyke), valmiiden töiden päiväkirja, oppimispäiväkirja (miten opiskeluni sujuu), viikkopäiväkirja (pienille oppilaille, kirjoittavat kouluviikon sujumisesta), suullisen osaamisen näytöt, digitaalinen kasvikansio, luontopäiväkirja
Tehtävälista


Opettaja voi asettaa lyhytkestoisia tehtäviä opiskelijoille tehtävälistaan. Tehtävät voivat sisältää tekstiä, linkkejä, kuvia, videoita ja äänitiedostoja sekä liitetiedostoja. Oppilaat näkevät tehtävälistan tehtävät omalla käyttöliittymällään tehtäväkortteina. He voivat kuitata tehtäviä tehdyiksi niiden valmistumisen mukaan. Kuittaus sisältää tehtävän onnistumisen itsearvioinnin lisäksi opettajan halutessa videon, kuvan, äänitallenteen tai tekstin.


Opettajalle piirtyy reaaliaikainen kuva opiskelijoiden edistymisestä. Värikoodit opettajan käyttöliittymässä kuvastavat eritasoista osaamista. Koko opetusryhmän oppimisprosessi tulee näkyväksi opettajalle ja opiskelijalle. Myös opettaja voi antaa oman arvionsa tehtävästä. Tehtävät voivat olla oppilaan henkilökohtaisesti tehtäviä tehtäviä tai ryhmässä tehtäviä tehtäviä.


Erilaisia tehtävälistan käyttökohteita:


  Viikkourakat, kotitehtävät, MOK-viikko, oppituntitavoitteet, ryhmätyöt, lukuhaaste, lukudiplomi, liikkumisdiplomi, liikunnan sisällöt, digitaitokalenteri, TVT-taitopolku, VSOP-opetus, kokeen kertaaminen, vahvuuspedagogiikka, kuvataiteen tavoitteet, musiikin soittopassi, jakson tavoitteet, projektin vaiheistusArvioinnit


Opettajat voivat laatia itsenäisesti tai hyödyntää Qridin valmiita arviointikysymyksiä, joihin oppilaat vastaavat säännöllisesti. Oppilaat voivat arvioida omaa tekemistään tai vertaisensa tekemistä. Opettaja, huoltaja ja TET-jakson ohjaaja voivat antaa arviointeja oppilaalle. Arviointikysymyksiin voi valita sopivan skaalauksen ja eri vastausvaihtoehdoille voi antaa selitykset. Arviointikysymykseen voi liittää havainnollisen kuvan pienemmille lapsille kuvakirjastosta.


Oppilas näkee omasta käyttäliittymästään saamansa arvioinnit eri osapuolilta. Opettaja näkee koko opetusryhmän vastaukset luokka- ja oppilaskohtaisesti.


Erilaisia arviointi-ominaisuuden käyttökohteita:


  Arvioinnit (itsearviointi):

  • Eri oppiaineiden työskentelyn taidot, tutkimisen taidot, tuntityöskentely, kotityöskentely, työrauha, ilmiöoppiminen, valmiin työn arviointi (esim. käsityö tai kirjoitustehtävä), jaksotavoitteiden arviointi, laaja-alaiseen osaaminen, kaveritaidot, koululaistaidot, asenteet, OPS:n tavoitteet, käyttäytyminen, tunnetilat, hyvinvointi, Prokoulu


  Arvioinnit (vertaisarviointi):
  • Lukupiirityöskentely, parityöskentely, ryhmätyöskentely, koululaistaidot, kaveritaidot, työskentelyn taidot, tutkimisen taidot, tuntityöskentely, valmiin työn arviointi (esim. käsityö tai kirjoitustehtävä), laaja-alainen osaaminen


  Arvioinnit (opearviointi):
  • Eri oppiaineiden työskentelyn taidot, tutkimisen taidot, tuntityöskentely, valmiin työn arviointi (esim. käsityö tai kirjoitustehtävä), jaksotavoitteiden arviointi, laaja-alaiseen osaaminen, kaveritaidot, koululaistaidot, asenteet, OPS:n tavoitteet, käyttäytyminen, lukemisen sujuvuuden arviointi, CICO-arvioinnit


  Arvioinnit (ryhmäarviointi):

  • Lukupiirityöskentely, ryhmätyö, Arvioinnit (TET-jakson ohjaajan antama arviointi): TET-jakson aikanaTavoitteet


Opettaja voi luoda oppilaille yksilökohtaisia tai luokalle yhteisiä tavoitteita. Oppilas voi luoda itselleen henkilökohtaisia tavoitteita. Tavoitteiden visualisoinnille on kolme erilaista toteutustapaa (Vuori, Polku, Taulu). Oppilas voi arvioida omaa edistymistään tavoitteissa. Opettaja voi seurata oppilaan edistymistä. Tavoite-ominaisuus on erittäin hyödyllinen keskusteluissa oppilaan, huoltajan ja opettajan välillä. Sitä käytetään erityisesti arviointikeskusteluissa.


Erilaisia tavoite-ominaisuuden käyttökohteita:


  Viikkotavoitteet koko luokalle, oppilaan omat tavoitteet lukukaudelle arviointikeskustelut, työskentelyn taidot, jakson tavoitteet koko luokalle
Harjoitukset


Opettaja voi teettää oppilailla yksinkertaisia kokeenomaisia harjoituksia tekemällä harjoitukset itse tai käyttää valmiita harjoituksia. Harjoituksiin voi opettajan valinnasta riippuen vastata kerran tai sitten useasti sen voimassaoloajan puitteissa. Kysymyksiin voi lisätä kuvia. Opettaja, oppilas ja huoltaja saavat tietoa oppilaan suoriutumisesta.


Harjoitukset voivat sisältää seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Monivalintakysymykset (automaattisesti tarkistuvat)
 • Avoimet kysymykset (manuaalisesti tarkistettavat)
 • Avoimet kysymykset (automaattisesti tarkistuvat)
 • Kymppiparit (Qridi luo ja tarkistaa tehtävät automaattisesti)
 • Kertotaulut 1-10 (Qridi luo ja tarkistaa tehtävät automaattisesti)


Erilaisia harjoite-ominaisuuden käyttökohteita:


  Drillattavat harjoitukset, testit, minikokeet, sanakokeet, kertotaulut, kymppiparit, monivalintakokeet, kemialliset merkit, viikonpäivät, kuukaudet, aakkoset, suunnistusmerkit, kuvataiteen teoriasisällöt, vieraan kielen sanat, sanaluokat
Viestintä


Viestintätoiminto mahdollistaa viestinnän luokkaan kuuluvien oppilaiden kesken. Keskustelu voi olla ryhmäkeskustelu, johon kuuluvat kaikki luokan oppilaat ja luokkaan lisätyt opettajat. Oppilaat voivat viestiä ryhmässä, mutta eivät voi lähettää keskenään yksityisviestejä. Yksityisviestit opettajan ja oppilaan välillä ovat mahdollisia. Käytössä on myös ilmoitustaulu, johon opettaja voi kiinnittää olennaisimmat viestit. Opettaja voi viestiä huoltajien kanssa yhteisessä keskustelussa, johon kuuluvat kaikki luokan oppilaiden huoltajat, sekä lähettää huoltajille yksityisviestejä.Viestit voivat sisältää tekstiä, kuvia, videoita, äänitiedostoja ja liitetiedostoja sekä emojeita.
Arviointijuna


Arviointijunan tavoitteena on tehdä oppimisprosessi näkyväksi, konkreettiseksi ja helposti seurattavaksi oppijoiden tieto- ja taitotasosta riippumatta. Arvointijunan käyttöönoton myötä oppilas harjoittelee oppimaan oppimista, oman oppimisensa suunnittelua, tavoitteiden asettamista ja itsearviointia oppimisprosessin aikana opettajan tukemana. Tavoitteena on lisäksi helpottaa tiedonsiirtoa ja nivelvaihetta esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle siirryttäessä sekä toiselta luokalta kolmannella luokalle edetessä.  


Arviointijuna on suunniteltu käytettäväksi esi- ja alkuopetuksessa. Arviointijunan graafinen ympäristö ja käyttöliittymä on luotu oppijan ikä- ja kehitystaso huomioon ottaen motivoivaksi, houkuttelevaksi ja lapsen maailmaan sopivaksi. Oppilaan ei tarvitse osata lukea käyttääkseen Arviointijunaa. Qridissä on valmiita Arviointijunia yhteensä 8 kappaletta. 


 • Lukujuna
 • Kirjoitusjuna
 • Ilmaisujuna
 • Geometriajuna
 • Matikkajuna
 • Mittajuna
 • Oppimaan oppimisen ja työskentelyn taidot
 • TVT-juna

Arviointijunien oppisisällöt ovat Suomen opetussuunnitelman mukaiset ja ne on pilkottu selkeiksi oppimistavoitteiksi omiin vaunuihin. Oppisisältöjen pilkkomisessa, ryhmittelyssä ja vaunuihin sijoittelussa on käytetty ko. aineiden asiantuntijoiden apua. Opettaja/koulu/kaupunki voi myös itse muodostaa omia junia. 


Jokainen juna koostuu useasta vaunusta. Vaunu sisältää osaamiskuvauksen oppilaalle. Esimerkiksi Matikkajunassa ensimmäiset vaunut ovat “Osaan luokitella”, “Osaan vertailla” ja “Osaan sarjoittaa ja asettaa järjestykseen”.  


Oppilas voi yhdessä opettajan kanssa arvioida omaa osaamistaan suhteessa vaunun osaamistavoitteeseen. Yleensä osaamista arvioidaan muutaman kertaa lukukaudessa. Jokaiseen vaunuun on mahdollista dokumentoida oppilaalle havainnollisella tavalla omaa osaamistaan videolla, kuvilla, äänitallenteilla ja leipätekstillä. Dokumentoinnin voi tehdä oppilas itse tai opettaja.


Oppilaan harjoittelua, tavoitteiden asettamista ja opinnoissa etenemistä pystyvät seuraamaan kaikki oppimisprosessiin vaikuttavat: opettaja, huoltajat ja oppija itse.  Opettajalle, huoltajalle ja oppilaalle piirtyy reaaliaikainen kuva oppilaiden edistymisestä. Oppilaalla on mahdollisuus saada kannustavaa palautetta sekä huoltajilta, että opettajalta oppimisprosessin aikana. 


Värikoodit opettajan käyttöliittymässä kuvastavat eritasoista osaamista. Koko opetusryhmän oppimisprosessi tulee näkyväksi opettajalle ja oppilaalle. Erityisen hyödyllinen Arviointijuna on joustavassa esi- ja alkuopetuksessa, vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa ja luokissa, joissa mahdollistetaan oppilaille yksilölliset oppimispolut. Arviointijuna sopii erinomaisesti myös tukea tarvitseville oppilaille yksilöllisiin oppimispolkuihin – niin ylös- kuin alaspäin eriyttämiseen. Arviointijuna palvelee myös erittäin hyvin arviointikeskusteluja. Mm. huoltajille konkretisoituu OPS:in tavoitteet ja sisällöt paremmin kuin aikaisemmin. Arviointijuna ei ole sidoksissa mihinkään oppikirjaan ja sitä on helppo käyttää sekä perinteisellä opettajajohtoisella tyylillä kuin yksilöllisellä opetusmenetelmällä. Oppimiskokonaisuudet


Oppimiskokonaisuus kokoaa yhteen Qridin kaikki toiminnallisuudet tietyn teeman ympärille. Valmiita oppimiskokonaisuuksia on tehty eri oppiaineiden arviointityön tueksi sekä erilaisien teemojen esillä pitämiseksi. Oppimiskokonaisuudet ovat kaupungin/koulun itse tekemiä tai Qridin asiantuntijoiden tekemiä.


Erilaisia valmiita oppimiskokonaisuuksia:


  Oppiaineiden arviointia tukevat kokonaisuudet (käsityö, kuvataide, kotitalous, liikunta, matematiikka), lukudiplomit, lukuhaasteet, liikuntadiplomit, käyttäytymisen arviointi, hyvinvointikyselyt, prokoulu-mittaristot, digitaitokalenterit, ePassit, TVT-taitopolut, opinto-ohjauksen kokonaisuudet, Uudet lukutaidot -polut, kirjasto-polut, tiedonhaun kokonaisuudet, koululaiseksi kasvaminen, VSOP-polut