Qridi logo

Yhteisöllinen oppiminen

Waves shape

Nykyinen opetussuunnitelma painottaa oppimisen tapahtuvan vuorovaikutuksessatoisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Tämän vuoksi oppimisprosessissa on olennaista oppilaiden kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia.Koulu tarjoaa jokaiselle oppilaalle vuorovaikutteisen ja kannustavan yhteisön, jossa oppilas voi tuntea tulevansa kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi.


Qridin avulla autetaan oppijaa ymmärtämään paremmin omaa oppimista. Tehdään näkyväksi saavutettuja tavoitteita ja oppimisen edistymistä.


Meidän tulee myös ryhmänä havainnoida oppimista ja edistymistä. Mitä pienemmät oppilaat on kyseessä, sitä suurempi rooli on yhteisellä arviointikeskustelulla.


Arviointityökalulla voidaan pitkällä aikavälillä seurata eri taitojen kehittymistä. Arviointia voi tehdä niin opettaja, oppija kuin vertainenkin ja kertyneen datan avulla on helppoa ottaa puheeksi ryhmätasolla oman luokan ilmiöitä. Kuinka meidän luokassa vastattiin esimerkiksi kouluviihtyvyyteen liittyvään kyselyyn? Näin tiedetään, miten esimerkiksi luokkamme ilmapiiri tai ryhmätyöskentelytaidot keskimäärin kehittyvät ja voidaan yhdessä pohtia keinoja edistää tavoitteiden toteutumista.


Organisoi ryhmätyöt


Yhteisöllinen oppiminen on kykyä työskennellä ryhmässä ongelmien ja haasteiden ratkomiseksi vaihtamalla ajatuksia, rakentamalla toinen toisten ideoiden ajatusten ja tiedon päälle ja varaan. Parhaimmillaan koordinoitua yhdessä tekemistä ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin sekä yhteisen toiminnan arviointiin.


Parhaimmillaan yhteisöllinen työskentely käynnistää tehokkaita oppimisen mekanismeja kuten kysymistä ja selittämistä, tiedon jakamista, toisten toimintastrategioiden seuraamista, argumentointia ja palautteenantoa.


Ryhmätyöskentelyn organisoimisessa Qridin Tehtävälista-työkalu on verraton apu. Sen avulla voi pilkkoa ryhmätehtävät osiin ja jakaa tehtävät ryhmän jäsenten kesken. Opettaja pystyy helposti seuraamaan kunkin ryhmän edistymistä.


Sen avulla voi jakaa tehtävät ryhmän jäsenten kesken. Opettaja pystyy helposti seuraamaan kunkin ryhmän edistymistä. Opettaja voi jakaa vastuut oppilaille itse tai jokainen oppilas voi valita ryhmän tehtävistä itselle sopivimman tai neuvotella ryhmän kanssa, kuka kantaa vastuun kustakin työvaiheesta.


Tehtävää palauttaessa oppija tekee itsearvioinnin, jonka väri näkyy opettajalle kätevässä taulukossa. Näin on helppoa seurata, missä ryhmässä tarvitaan enemmän tukea ja osataan kohdentaa aikaa suunnitelmallisesti sinne, missä tälle on kipein tarve. Samaan tehtävälistaan voi antaa myös opettajan arvion jokaisen työskentelystä.


Ryhmän tehtävien jakaminen Qridi avulla on helppoa