Qridi logo

Användning av bibliotekens innehåll i Qridi

Waves shape

Fokus på läsning och informationssökning


Eftersom vi älskar att lära oss nya saker är det naturligt och viktigt för oss att samarbeta med biblioteken. Att uppmuntra till läsning och främjande av färdigheter i informationssökning är vårt och bibliotekens gemensamma mål. Vi har tagit med kvalitetsinnehåll skapat av OUTI-biblioteken till Qridi. Med Qridi är innehållet enkelt och roligt att använda!


  • läraren hittar materialet behändigt i Biblioteksfliken i Qridi och kan aktivera den inlärningshelhet de vill ha för sina elever
  • läraren ser i Qridi hur eleverna jobbar med uppgifterna
  • för eleverna visas materialet som tydliga uppgiftskort som innehåller text, bilder och filmklipp
  • uppgifter riktade till yngre elever kräver inte läs- eller skrivfärdigheter. Instruktioner till uppgifterna är i ljudformat och inlämningarna kan göras muntligt
  • eleverna kan arbeta med uppgiften i sin egen takt

Inlärningshelheter som används i alla skolor i Finland som har Qridi:


Mediefärdigheter


1. I spåren av information på webben – Informationssökning och utvärdering av informationens tillförlitlighet (för årskurs 4–6)


Den här inlärningshelheten har gjorts i samarbete med Uleåborgs stadsbibliotek och biblioteket i Ijo. Inlärningshelheten I spåren av information på webben utvecklar elevernas färdigheter i informationssökning. I helheten bekantar man sig med informationskällorna på webben, val och användning av källor samt utvärdering av informationens tillförlitlighet. I uppgifterna övar man på informationssökning på internet och söker mångsidigt material. Man koncentrerar sig särskilt på att se resultaten av informationssökningen ur olika perspektiv. Helheten innehåller även information om upphovsrätt och utarbetande av en källförteckning.

Som bakgrund för inlärningshelheten finns berättelsen om femteklassisterna i skolan Kukkukallion koulu, som tillsammans gör skolans webbtidning. När de gör tidningen behöver de mångsidiga kunskaper om informationssökning på webben och färdigheter i att använda materialet.


2. Inlärningshelheten Ljushuvud på webben (för årskurs 7–9)


Syftet är att fördjupa och bredda färdigheterna i informationssökning. I uppgifterna övas informationssökning och användning av biblioteks- och webbmaterial på ett mångsidigt sätt. Färdigheterna i informationssökning inkluderar också att utvärdera informationskällornas och informationens tillförlitlighet ur olika perspektiv. Syftet med inlärningshelheten är att eleverna ska kunna använda olika informationskällor och sökmetoder på ett mångsidigt sätt. De kan också använda bibliotekets material och tjänster och kan använda webbiblioteket självständigt. Eleverna kan arbeta med respekt för upphovsrätten. De kan också undersöka och jämföra källors pålitlighet och ställa sig kritiska till den information de hittar.


Läsutmaning


Syftet med läsutmaningarna är att stödja elevernas läsfärdighet, att inspirera eleverna att läsa som hobby, samt att uppmuntra eleverna att hitta sätt och situationer att läsa som är naturliga för dem. I läsutmaningen läser man tio minuter åt gången på olika sätt. Det finns totalt 30 olika sätt att läsa (visas för eleven som uppgiftskort)

  • Läsutmaning 1 riktar sig till årskurs 1–6
  • Läsutmaning 2 riktar sig till årskurs 5–9

Inlärningshelheten som endast finns tillgängliga i Qridi-skolor i Outi-biblioteksområdet:


Den skickliga biblioteksräven, för årskurs 1–2


Syftet med materialet i Den skickliga biblioteksräven är att inspirera barnen att läsa böcker och stödja utvecklingen av läsfärdigheterna. Materialet ger en introduktion till bibliotekets tjänster och hur man arbetar i biblioteket. Eleverna i årskurs ett börjar med att öva på att ta hand om sitt bibliotekskort, sin pinkod och det lånade materialet. Målet är också att lära sig att låna och återlämna med bibliotekets automater. Eleverna lär sig också att känna igen olika informationskällor.


Biblioteksmästaren på upptäcktsfärd, för årskurs 3–4


Syftet med materialet Biblioteksmästaren på upptäcktsfärd är att eleverna blir bekanta med att använda biblioteket samt lär sig leta efter information i biblioteket. Med Biblioteksmästarens verktyg lär sig barnen att arbeta i biblioteket.

Syftet är att känna igen skönlitteratur och facklitteratur. Hur de skiljer sig från varandra. Eleverna lär sig också hur fackböckerna är organiserade i biblioteket och hur man hittar dem där. Syftet är också att bekanta sig mångsidigt med barnlitteratur.


Expert på informationssökning, för årskurs 5–6


Inlärningshelheten Expert på informationssökning är avsedd att utveckla elevernas färdigheter i informationssökning. Eleverna lär sig att känna igen olika informationskällor. De hittar information i olika källor och kan göra val. De kan använda ämnesord i informationssökningen. De förstår hur information och material är organiserade i biblioteket, och kan tillämpa ovanstående information när de söker information i biblioteket och i webbiblioteket. Målet är att eleverna bekantar sig med informationssökningen i OUTI-webbiblioteket och lär sig söka information i webbiblioteket på olika sätt. De lär sig också att göra en reservering och förnya lån i webbiblioteket. De bekantar sig också med bibliotekets mångsidiga material, till exempel med eBiblioteket. Eleverna bekantar sig också med informationssökning på webben och artificiell intelligens. I materialet övar man sig också på att göra en källförteckning.


Ibruktagande av inlärningshelheten


Som Qridis användare tar du i bruk inlärningshelheten i Qridis Bibliotek (se flikarna Vi rekommenderar och Skola).