Qridi logo

Bedömning enligt läroplanen för den grundläggande utbildningen

Waves shape

Syfte med bedömningenEnligt läroplanen har bedömningen två syften: dels att ge handledande och uppmuntrande respons under lärprocessen (formativ bedömning) och dels att avgöra hur eleven uppnått målen i de olika läroämnena (summativ bedömning).


Qridi skapades ursprungligen som ett verktyg för formativ bedömning, vilket kan ses i Qridis verktyg som alla innehåller möjligheten till självvärdering. Med Qridis hjälp kan läraren ge respons som stödjer lärande samt färdigheterna att göra självvärderingar och ge kamratrespons. Många lärare använder Qridi även som ett verktyg för summativ bedömning, till exempel för att ge regelbundna lärarutvärderingar, göra digitala förhör eller handleda eleverna att dokumentera sitt lärande i en lärdagbok.


Vad bedöms?


Bedömningen baserar sig alltid på elevens kunnande i förhållande till målen för de olika läroämnena i läroplanen. Elevens självvärderingar eller kamratrespons får inte påverka vitsordet. Många lärare har traditionellt gett vitsord utifrån elevernas provvitsord och aktivitet under lektionstid. Den nuvarande läroplanen kräver en mer mångsidig och målinriktad bedömning. Målen för varje läroämne är indelade i tre delområden:


  • Värderingar och attityder
  • Arbetsfärdigheter
  • Kunnande

Vitsordet utformas på basis av målen för arbete och kunnande. Elevens värderingar och attityder påverkar inte vitsordet. Läraren behöver inte skilt bedöma mångsidig kompetens, eftersom den är inbakad i målen för de olika läroämnena.


Bedömningspraxis


Feber kan inte mätas med ett vattenpass. Med hurdana mätare lönar det sig då att mäta målen i läroplanen? I de flesta fall mäts kunnandet i förhållande till kunskapskrav med prov, förhör, laborationer, uppsatser eller projektarbete. Det finns inte så många metoder för att utvärdera arbetsfärdigheter, särskilt när arbetsfärdigheterna definieras skilt för varje läroämne. I Qridi är det lätt att skapa utvärderingsfrågor som beaktar målen för arbetsfärdigheter i olika läroämnen. Med hjälp av frågorna kan läraren utvärdera hur elevernas arbetsfärdigheter utvecklas. Självvärdering passar också utmärkt för många mål, även om den inte får inverka på vitsordet.


När man planerar bedömning utifrån målen, är det bra att komma ihåg att alla mål i ett läroämne väger lika mycket. Enligt läroplanen ska läraren också kunna påvisa vad bedömningen grundar sig på. Qridi sammanställer all bedömningsinformation till behändiga elevspecifika kort, där utvecklingen av elevernas kunnande tydligt dokumenteras.


Verktyg för bedömning i Qridi


Qridi ger läraren mångsidiga verktyg för att genomföra formativ bedömning och dokumentera elevernas bedömningsinformation. Qridi hjälper läraren att göra bedömningen till en regelbunden, meningsfull och viktig del av undervisningen. När en elev får lågt vitsord i ett matematikprov är det för sent att ge mattestöd. Om en elev får respons efter att en slöjdprodukt är färdig, är det för sent att göra förändringar. Forskning visar att den största inverkan på lärandet uppnås när responsen är fokuserad på arbetsprocessen snarare än slutresultatet, och när den ges under lärprocessen istället för efter den. Respons på elevens självreglering är speciellt effektiv. Med Qridis mångsidiga responsverktyg är det möjligt att ge mångsidig respons.


Läs mer om Qridis funktioner.

Bedömning enligt läroplanen för den grundläggande utbildningen


Man måste se till att ingen lärare lämnas ensam med sitt bedömningsarbetet. Det är hela skolans gemensamma fråga. Läroplanen utmanar skolorna att planera enhetliga principer och praxis för bedömningen. För många skolor är Qridi en plattform för att försäkra sig om att bedömningen är enhetlig, mångsidig och öppen. Med Qridi kan bedömning göras på ett systematiskt, konsekvent och målinriktat sätt.