Qridi logo

Bekanta dig med de olika verktygen i Qridi

Waves shape

Qridis olika verktyg möjliggör mångsidig bedömning


Dagbok


Idén med dagboken är enkel. Läraren ger eleven en instruktion om det som eleven ska göra i sin dagbok. Instruktionen kan skriftlig, muntlig (ljud- eller videoklipp) eller i bildformat. Elever kan på ett smidigt sätt lägga till text, filmer, bilder, ljudklipp och emojis i sin dagbok. Gränssnittet är så enkelt att även barn i förskoleundervisningen lätt kan använda det. Dagboken kan vara delad mellan läraren och eleven – alternativt kan den också vara delad med hela undervisningsgruppen som en gemensam dagbok. Då ser alla elever varandras inlägg och kan kommentera och gilla dem. Vårdnadshavare kan också ges möjlighet att se och kommentera sitt barns dagbok.Olika sätt att använda dagboken:


  Läsdagbok, skriva berättelser, läscirkel (gemensam dagbok), slöjddagbok, bildkonstportfolio, framsteg i matematik, fenomendagbok, portfolioarbete, känslodagbok, sömndagbok, kostdagbok, rörelsedagbok, dagbok för huslig ekonomi, matematik i olika miljöer, fenomen inom fysiken, dagbok för extern utvärdering, vardagsfysik och -kemi, livsmiljön och samhället, läsdagbok på engelska, läsdagbok på finska, fyra årstider, Jag är bra!, dagbok för kamratrespons, religiösa symboler, aktuella politiska frågor, laborationer (fysik-kemi), dagbok för färdiga arbeten, lärdagbok (hur min skolgång framskrider), veckodagbok (för yngre elever, skriver hur skolveckan gått), prov på muntligt kunnande, digitalt herbarium, naturdagbok
Uppgiftslista


Läraren kan tilldela eleverna kortvariga uppgifter i uppgiftslistan. Uppgifterna kan innehålla text, länkar, bilder, filmklipp och ljudfiler, såväl som bilagor. Eleverna ser uppgifterna i uppgiftslistan i sitt eget gränssnitt som uppgiftskort. De kan ange att en uppgift är utförd vartefter den blir klar. Samtidigt kan de utöver självvärderingen bifoga en video, bild, ljudklipp eller text till sitt arbete, om läraren valt en sådan inställning.


Lärarna får en uppfattning av elevernas framsteg i realtid. Färgkoderna i matriserna i lärarens användargränssnitt visar olika nivåer på kunnande. Hela undervisningsgruppens lärprocess blir synlig för läraren och eleven. Läraren kan också själv utvärdera elevens inlämnade uppgift. Uppgifterna kan vara uppgifter som görs individuellt av eleven eller uppgifter som görs i grupp.


Olika sätt att använda uppgiftslistan:


  Veckouppgifter, hemuppgifter, mångvetenskaplig vecka, lektionsmål, grupparbeten, läsutmaning, läsdiplom, motionsdiplom, gymnastikens innehåll, digipass, IKT-planens mål, årskursintegrerad undervisning, repetition inför prov, styrkor, mål i bildkonst, musikdagbok, mål för perioden, arbetsskeden för projektUtvärderingar


Lärarna kan skapa sina egna utvärderingar eller använda färdiga utvärderingsfrågor som finns i Qridi. Utvärderingarna besvaras regelbundet av eleverna. Eleverna kan utvärdera sitt eget arbete eller klasskompisarnas arbete. Läraren, vårdnadshavaren och en eventuell utomstående handledare kan ge utvärderingar till eleven. Man kan välja en lämplig skala för utvärderingsfrågorna och ge förklaringar till svarsalternativen. För yngre barn kan man bifoga bildstöd till utvärderingsfrågan från bildbiblioteket.


Eleverna ser utvärderingarna de får från olika parter i sitt eget användargränssnitt. Läraren ser svaren för både hela undervisningsgrupper och för enskilda elever.


Så här kan man använda sig av utvärderingar:


  Utvärderingar (självvärdering):

  • Arbetsfärdigheter i olika ämnen, färdigheter i att undersöka och laborera, lektionsarbete, hemarbete, arbetsro, fenomenbaserat lärande, utvärdering av färdiga arbeten (t.ex. slöjd eller skrivuppgift), utvärdering av målen i perioden, mångsidig kompetens, kamratfärdigheter, färdigheter som skolelev, attityder, läroplanens mål, uppförande, känslotillstånd, välbefinnande, Proskola


  Utvärderingar (kamratrespons)
  • Arbete i läscirkel, pararbete, grupparbete, färdigheter som skolelev, kamratfärdigheter, arbetsfärdigheter, färdigheter i att undersöka och laborera, lektionsarbete, utvärdering av färdiga arbeten (t.ex. slöjd eller skrivuppgift), mångsidig kompetens


  Utvärderingar (lärarutvärdering):
  • Arbetsfärdigheter i olika läroämnen, färdigheter i att undersöka och laborera, lektionsarbete, utvärdering av färdiga arbeten (t.ex. slöjd eller skrivuppgift), utvärdering av målen i perioden, mångsidig kompetens, kamratfärdigheter, färdigheter som skolelev, attityder, läroplanens mål, uppförande, känslotillstånd, välbefinnande, Proskola


  Utvärderingar (grupputvärdering):

  • Arbete i läscirkel, grupparbete


  Utvärderingar (utvärdering som en extern handledare ger):

  • Utvärdering av elevens utförda arbetsuppgifter under den externa utvärderingen, t.ex. under PRAO-period

  Utvärderingar (vårdnadshavarens utvärdering):

  • Utvärdering av barnets skolgång innan lärandesamtalet


Mål


Läraren kan skapa individuella mål för eleverna eller gemensamma mål för hela undervisningsgruppen. Eleverna kan skapa egna mål åt sig själv. Det finns tre olika sätt att visualisera målen (Berg, Stig, Tavla). Eleverna kan utvärdera sina egna framsteg i uppnåendet av målen. Läraren kan följa elevens framsteg. Målverktyget är mycket användbart i samtal mellan elev, vårdnadshavare och lärare. Det används i synnerhet som underlag för lärandesamtal.


Så här kan målverktyget användas:


  Veckomål för hela undervisningsgruppen, elevens egna mål för terminen, underlag för lärandesamtal, arbetsfärdigheter, periodens mål för hela undervisningsgruppen
Övningar


Eleverna kan repetera till prov genom att läraren gör egna övningar eller använder färdiga övningar som finns i Qridis Bibliotek. Beroende på vilka inställningar läraren väljer kan övningarna besvaras en eller flera gånger under deras giltighetstid. Man kan lägga till bilder till frågorna. Läraren, eleven och vårdnadshavaren får information om elevens resultat.


Övningarna kan innehålla olika sorters frågor:

 • Flervalsfrågor (korrigeras automatiskt)
 • Öppna frågor (ska korrigeras manuellt)
 • Öppna frågor (korrigeras automatiskt)
 • Tiopar (Qridi skapar och korrigerar uppgifterna automatiskt)
 • Multiplikationstabeller 1–10 (Qridi skapar och korrigerar uppgifterna automatiskt)


Så här kan övningar användas:


  Övningar som ska drillas, förhör, miniprov, ordprov, multiplikationstabeller, tiopar, prov med flervalsuppgifter, kemiska tecken, veckodagar, månader, alfabetet, symboler på orienteringskartan, teori i bildkonst, ord på främmande språk, ordklasser
Kommunikation


Kommunikationsverktyget möjliggör kommunikation mellan eleverna som hör till undervisningsgruppen. Diskussionen kan vara en gruppdiskussion där alla undervisningsgruppens elever och de lärare som lagts till för undervisningsgruppen ingår. Eleverna kan kommunicera i gruppen, men de kan inte skicka privata meddelanden till varandra. Privata meddelanden mellan lärare och elever är möjliga. Det finns också tillgång till en anslagstavla där läraren kan fästa de viktigaste meddelandena. Läraren kan kommunicera med vårdnadshavarna i en gemensamt diskussion, där alla vårdnadshavare till undervisningsgruppens elever är med, och även skicka privata meddelanden till vårdnadshavare. Meddelandena kan innehålla text, bilder, videor, ljud- och bildfiler samt emojier.
Utvärderingståg


Syftet med Utvärderingståget är att göra lärprocessen synlig, konkret och lätt att följa, oavsett elevernas kunskaps- och färdighetsnivå. Med hjälp av Utvärderingståget övar eleven att lära sig att lära, planera sitt arbete, ställa upp mål och med lärarens stöd utvärdera sig själv under lärprocessen. Syftet är dessutom att underlätta dataöverföringen och stadieövergången från förskoleundervisningen till årskurs ett samt från årskurs två till tre.  


Utvärderingståget är planerat att användas i förskole- och nybörjarundervisningen. Den grafiska miljön och användargränssnittet i Utvärderingståget har skapats för att vara motiverande, attraktivt och lämpligt för yngre elever och den tar hänsyn till elevens ålder och utvecklingsnivå. Eleven behöver inte kunna läsa för att använda Utvärderingståget. I Qridi finns totalt åtta färdiga Utvärderingståg. 


 • Läståget
 • Skrivtåget
 • Kommunikationståget
 • Geometritåget
 • Räknetåget
 • Mättåget
 • Lära sig att lära och arbetsfärdigheter
 • IKT-tåget

Innehållen i Utvärderingstågen följer den finska läroplanen, och de är uppdelade i tydliga kunskapskrav med egna vagnar. Vid fördelningen, grupperingen och placeringen av innehållet i vagnarna har ämneslärare för ifrågavarande läroämne bidragit med sin expertis. Läraren/skolan/kommunen kan också själva skapa sina egna tåg. 


Varje tåg består av flera vagnar. Vagnen innehåller en beskrivning av kunnandet för eleven. Till exempel i Räknetåget är de första vagnarna ”Jag kan klassicifera” och ”Jag kan jämföra”.  


Eleven kan tillsammans med läraren utvärdera sitt eget kunnande i förhållande till vagnens kunskapskrav. Kunnandet utvärderas vanligen några gånger per termin. I varje vagn kan eleven dokumentera sina färdigheter på ett visuellt sätt med video, bilder, ljudinspelningar och text. Dokumentationen kan göras av eleven själv eller av läraren.


Elevens övande, mål och framsteg i studierna kan följas upp av alla som är delaktiga i lärprocessen: läraren, vårdnadshavarna och eleven själv.  En realtidsbild av elevernas framsteg blir synlig för läraren, vårdnadshavaren och eleven. Under lärprocessen har eleven möjlighet att få uppmuntrande respons av både vårdnadshavarna och läraren. 


Färgkoderna i matriserna i lärarens användargränssnitt visar på olika nivåer av kunnande. Hela undervisningsgruppens lärandeprocess blir synlig för läraren och eleven. Utvärderingståget är särskilt användbart i flexibel förskole- och nybörjarundervisning, årskursintegrerade studier och i undervisning som möjliggör individuella lärstigar för eleverna. Utvärderingståget är också användbart för att skapa egna lärstigar för elever med stödbehov – både i differentieringen uppåt och nedåt. Utvärderingståget fungerar även väl som underlag för lärandesamtal. Bland annat blir målen och innehållet i läroplanen mer konkreta och synliga för vårdnadshavarna än tidigare. Utvärderingståget är inte kopplat till någon lärobok och är lätt att använda med både en traditionell lärarledd stil och andra undervisningsmetoder. 


Inlärningshelheter


Inlärningshelheterna samlar alla verktyg i Qridi kring ett specifikt tema. Färdiga inlärningshelheter har gjorts för att stödja utvärderingsarbetet i olika ämnen och för att presentera olika teman. Inlärningshelheterna är gjorda av kommunen/skolan eller av Qridis sakkunniga.


Olika färdiga inlärningshelheter:


  Helheter som stöder utvärderingen i läroämnen (slöjd, bildkonst, huslig ekonomi, gymnastik, matematik), läsdiplom, läsutmaningar, idrottsdiplom, utvärdering av uppförande, enkäter om välmående, Proskola-mätare, digikalendrar, ePass, IKT-planer, elevhandledning, Nylitteracitet, material kring användandet av bibliotek, helheter för informationssökning, att växa som elev, lärstigar för årskursintegrerad undervisning