Qridi logo

Bekanta dig med Qridis olika funktioner

Waves shape

Qridis olika funktioner gör det möjligt att genomföra utvärderingen ur olika perspektiv.


Dagbok


Idéen med dagboken är enkel. Läraren ger eleven en instruktion om vad det är meningen man ska göra i dagboken. Instruktionen kan vara text, bilder, videor eller en inspelning. Elever kan lägga till text, videor, bilder, ljudfiler och emojis till dagboken mycket dynamiskt. Gränssnittet är så enkelt att även barn i förskoleundervisningen lätt kan använda det. Dagboken kan vara emellan läraren och eleven – alternativt kan den också vara hela undervisningsgruppens gemensamma. Då ser alla elever varandras resultat och kan kommentera och gilla dem. Vårdnadshavare kan också ges möjlighet att se och kommentera sitt barns dagbok.Olika användningsområden för dagboken:


  Läsdagbok, skriva en berättelse, läsecirkel (gemensam dagbok), dagbok för slöjd, dagbok för bildundervisning, framgångar i matematik, fenomendagbok, portfolioarbete, känslodagbok, sömndagbok, kostdagbok, rörelsedagbok, intresse för hem- och konsumentkunskap, matematik i olika miljöer, fysikens fenomen, dagbok för extern utvärdering, betydelsen av kunnande i fysik och kemi i sitt eget liv, livsmiljön och samhället, läsdagbok på engelska, läsdagbok på svenska, fyra årstider, Jag är bra!, dagbok för kamratfeedback, religiösa symboler, aktuella politiska frågor, experimentellt arbete (fysik-kemi), dagbok för färdiga arbeten, lärandedagbok (hur mina studier går), veckodagbok (för små elever, skriver hur skolveckan gått), prov på muntligt kunnande, digital växtmapp, naturdagbok
Uppgiftslista


Läraren kan tilldela eleverna kortvariga uppgifter i uppgiftslistan. Uppgifter kan inkludera text, länkar, bilder, videor och ljudfiler, såväl som bilagor. Eleverna ser uppgifterna i uppgiftslistan i sitt eget gränssnitt som uppgiftskort. De kan ange att en uppgift är utförd vartefter den blir klar. Samtidigt kan de utöver självutvärderingen om läraren vill lägga till en video, bild, ljudinspelning eller text.


Lärarna får en bild av elevernas framsteg i realtid. Färgkoderna i lärarens användargränssnitt speglar olika nivåer av kunnande. Hela undervisningsgruppens lärandeprocess blir synlig för läraren och eleven. Läraren kan också ge sin egen utvärdering av uppgiften. Uppgifterna kan vara uppgifter som utförs individuellt av eleven eller uppgifter som utförs i grupp.


Olika användningsområden för uppgiftslistan:


  Veckouppgifter, hemuppgifter, mångvetenskaplig vecka, lektionsmål, grupparbeten, läsutmaning, läsdiplom, rörlighetsdiplom, gymnastikens innehåll, kalender över digitala färdigheter, färdighetsvägar i IT, årskursintegrerad undervisning, repetition av prov, styrkepedagogik, mål i bildundervisningen, spelpass i musik, periodens mål, projektens arbetsskedenUtvärderingar


Lärarna kan skapa sina egna eller använda Qridis färdiga utvärderingsfrågor, som eleverna besvarar regelbundet. Eleverna kan utvärdera sina egna aktiviteter eller kamraternas aktiviteter. Läraren, vårdnadshavaren och den externa handledaren kan ge utvärderingar till eleven. Man kan välja en lämplig skala för utvärderingsfrågorna och man kan ge förklaringar till svarsalternativen. Man kan bifoga en illustrativ bild till utvärderingsfrågan från bildbiblioteket för mindre barn.


Eleverna ser utvärderingarna de får från olika parter i sitt eget användargränssnitt. Läraren ser svaren från hela undervisningsgruppen specifikt per undervisningsgrupp och elev.


Olika användningsområden för utvärderingsegenskapen:


  Utvärderingar (självutvärdering):

  • Färdigheter i olika läroämnens arbete, färdigheter i att undersöka, lektionsarbete, hemarbete, arbetsro, fenomenbaserat lärande, utvärdering av färdiga arbeten (t.ex. slöjd eller skrivuppgift), utvärdering av målen i perioden, mångsidig kompetens, kompisfärdigheter, färdigheter som skolelev, attityder, läroplanens mål, uppförande, känslotillstånd, välbefinnande, Proskola


  Utvärderingar (kamratutvärdering)
  • Arbete i läsecirkel, pararbete, grupparbete, färdigheter som skolelev, kompisfärdigheter, arbetsfärdigheter, färdigheter i att undersöka, lektionsarbete, utvärdering av färdiga arbeten (t.ex. slöjd eller skrivuppgift), mångsidig kompetens


  Utvärderingar (lärarutvärdering):
  • Färdigheter i olika läroämnens arbete, färdigheter i att undersöka, lektionsarbete, utvärdering av färdiga arbeten (t.ex. slöjd eller skrivuppgift), utvärdering av målen i perioden, mångsidig kompetens, kompisfärdigheter, färdigheter som skolelev, attityder, läroplanens mål, uppförande, känslotillstånd, välbefinnande, Proskola


  Utvärderingar (grupputvärdering):

  • Arbete i läsecirkel, grupparbete


  Utvärderingar (utvärdering som den externa handledaren ger):

  • Utvärdering av elevens utförda arbetsuppgifter under den externa utvärderingen

  Utvärderingar (vårdnadshavarens utvärdering):

  • Utvärdering av barnet före utvärderingssamtal


Mål


Läraren kan skapa individuella mål för eleverna eller gemensamma mål för undervisningsgruppen. Eleverna kan skapa personliga mål åt sig själv. Det finns tre olika sätt att visualisera målen (Berg, Stig, Tavla). Eleverna kan utvärdera sina egna framsteg mot målen. Läraren kan följa elevens framsteg. Målsättningsfunktionen är mycket användbar i samtal mellan elev, vårdnadshavare och lärare. Det används i synnerhet i utvärderingssamtal.


Olika användningsområden för målsättningsegenskapen:


  Veckomål för hela undervisningsgruppen, elevens egna mål för terminen, utvärderingssamtal, arbetsförmåga, periodens mål för hela undervisningsgruppen
Övningar


Läraren kan låta eleverna göra enkla övningar på prov genom att göra övningarna själv eller använda färdiga övningar. Beroende på lärarens val kan övningarna besvaras en eller flera gånger inom deras giltighetstider. Man kan lägga till bilder till frågorna. Läraren, eleven och vårdnadshavaren får uppgifter om elevens prestation.


Övningarna kan innehålla följande slags frågor:

 • Flervalsfrågor (korrigeras automatiskt)
 • Öppna frågor (ska korrigeras manuellt)
 • Öppna frågor (korrigeras automatiskt)
 • Tiopar (Qridi skapar och korrigerar uppgifterna automatiskt)
 • Multiplikationstabeller 1–10 (Qridi skapar och korrigerar uppgifterna automatiskt)


Olika användningsområden för övningsegenskapen:


  Övningar som ska drillas, tester, miniprov, ordprov, multiplikationstabeller, tiopar, flervalsprov, kemiska tecken, veckodagar, månader, alfabetet, orienteringsmärken, bildundervisningens teoriinnehåll, ord på främmande språk, ordklasser
Kommunikation


Kommunikationsfunktionen möjliggör kommunikation mellan eleverna som hör till undervisningsgruppen. Samtalet kan vara ett gruppsamtal, där alla undervisningsgruppens elever och de lärare som lagts till för undervisningsgruppen ingår. Eleverna kan kommunicera i gruppen, men de kan inte skicka privata meddelanden till varandra. Privata meddelanden mellan läraren och eleverna är möjliga. Det finns också tillgång till en anslagstavla där läraren kan fästa de viktigaste meddelandena. Läraren kan kommunicera med vårdnadshavarna i ett gemensamt samtal, där alla vårdnadshavare till undervisningsgruppens elever är med, och även skicka privata meddelanden till vårdnadshavare. Meddelandena kan innehålla text, bilder, videor, ljudfiler och bildfiler samt emojier.
Utvärderingståg


Syftet med Utvärderingståget är att göra lärandeprocessen synlig, konkret och lätt att följa, oavsett kunskaps- och färdighetsnivån hos eleverna. Med ibruktagandet av Utvärderingståget övar eleven på att lära sig lärande, planera sitt eget lärande, sätta mål och utvärdera sig själv under lärandeprocessen med stöd av läraren. Syftet är dessutom att underlätta dataöverföringen och övergångsskedet från förskoleundervisningen till årskurs ett samt från årskurs två till tre.  


Utvärderingståget är planerat att användas i förskoleundervisningen och undervisningen i årskurs ett och två. Den grafiska miljön och användargränssnittet i Utvärderingståget har skapats för att vara motiverande, attraktiva och lämpliga för barnets värld, med hänsyn till elevens ålder och utvecklingsnivå. Eleven behöver inte kunna läsa för att använda Utvärderingståget. I Qridi finns totalt åtta färdiga Utvärderingståg. 


 • Läståget
 • Skrivtåget
 • Uttryckståget
 • Geometritåget
 • Mattetåget
 • Mättåget
 • Att lära sig lärande och arbetsfärdigheter
 • IT-tåget

Lärandeinnehållen i Utvärderingstågen är i enlighet med Finlands läroplan, och de är uppdelade i tydliga lärandemål med egna vagnar. Vid uppdelningen, grupperingen och placeringen av lärandeinnehållet i vagnarna har man använt hjälp av ämnesexperter inom gällande ämnen. Läraren/skolan/staden kan också själva skapa sina egna tåg. 


Varje tåg består av flera vagnar. Vagnen innehåller en beskrivning av kunnandet för eleven. Till exempel i Mattetåget är de första vagnarna ”Jag kan indela i klasser”, ”Jag kan jämföra” och ”Jag kan ordna i serier och placera i ordningsföljd”.  


Eleven kan tillsammans med läraren utvärdera sitt eget kunnande i förhållande till vagnens kunnandemål. Kunnandet utvärderas vanligen några gånger per termin. I varje vagn går det att för eleven dokumentera hens egna färdigheter på ett visuellt sätt med video, bilder, ljudinspelningar och brödtext. Dokumentationen kan göras av eleven själv eller av läraren.


Elevens övning, målsättning och framsteg i studierna kan följas av alla som påverkar lärandeprocessen: läraren, vårdnadshavarna och eleven själv.  En bild i realtid av elevernas framsteg ritas för läraren, vårdnadshavaren och eleven. Eleven har möjlighet att få uppmuntrande feedback av både vårdnadshavarna och läraren under lärandeprocessen. 


Färgkoderna i lärarens användargränssnitt speglar olika nivåer av kunnande. Hela undervisningsgruppens lärandeprocess blir synlig för läraren och eleven. Utvärderingståget är särskilt användbart i flexibel förskoleundervisning och undervisning i årskurs ett och två, studier som inte är bundna till årskurser, och undervisningsgrupper som gör det möjligt för eleverna att ha individuella vägar till lärande. Utvärderingståget är också idealiskt i individuella vägar till lärande för elever som behöver stöd – både i differentieringen uppåt och nedåt. Utvärderingståget tjänar också utvärderingssamtal mycket väl. Bland annat blir målen och innehållet i läroplanen mer konkreta för vårdnadshavarna än tidigare. Utvärderingståget är inte knutet till någon lärobok och är lätt att använda med både en traditionell lärarledd stil och en individuell undervisningsmetod. 


Studiehelheter


Studiehelheterna samlar alla funktioner i Qrid kring ett specifikt tema. Färdiga studiehelheter har gjorts för att stödja utvärderingsarbetet av olika ämnen och för att presentera olika teman. Studiehelheterna är gjorda av staden/skolan själv eller av Qridis experter.


Olika färdiga studiehelheter:


  Helheter som stöder utvärderingen av läroämnen (slöjd, bildundervisning, hem- och konsumentkunskap, hälsa och idrott, matematik), läsdiplom, läsutmaningar, idrottsdiplom, utvärdering av uppförande, välbefinnandeenkäter, Proskola-mätare, kalendrar för digitala färdigheter, ePass, färdighetsvägar i IT, studievägledningens helheter, vägar för Nylitteracitet, biblioteksvägar, helheter för informationssökning, att utvecklas till skolelev, stigar för årskursintegrerad undervisning