Qridi logo

Färdighets- och konstämnen

Waves shape

Qridi är mycket populär i färdighets- och konstämnenas undervisning


Lärarna inom färdighets- och konstämnen har tagit Qridis utvärdering som en plattform på bred front i både låg- och högstadieskolorna. Utvärderingen av dessa läroämnen fokuserar på mångsidig dokumentation av processen, arbetsfärdigheter samt självutvärdering. Betygsättningen underlättas avsevärt när elevens kunnande dokumenteras synligt för alla parter i Qridi under terminen. Elevens egen förståelse för sitt kunnande och lärande förbättras också!

Qridis biblioteket har färdiga utvärderingshelheter till stöd för slututvärderingen i undervisningen i slöjd, idrott och hälsa, bildundervisning och hem- och konsumentkunskap. Läraren kan ta i bruk de delar av helheterna som stöder hens eget utvärderingsarbete. 

Många lärare använder Qridis funktioner även utan färdiga utvärderingshelheter och skapar själva utvärderingsinnehållen. Användningen av Qridi inom olika läroämnen beskrivs nedan med illustrativa exempel.Slöjd


Den traditionella slöjden i skolan har innehållit i första hand grundläggande tekniker, verktyg och material för att göra modellarbeten. Fokus har småningom flyttats till arbetsprocessen med tillhörande planering, idéer och dokumentation. Med hjälp av Qridi kan dokumentationen och utvärderingen av arbetsprocessen utföras enkelt vid sidan av arbetet och lärandet. Nyckelfunktionerna för detta är dagboken och utvärderingsfunktionen.

Slöjddagbok


I Qridis bibliotek finns en färdig utvärderingshelhet till stöd för slututvärderingen i slöjd. I studiehelheten för slöjd ingår en färdig dagbok där eleven kan lägga till bilder, text och en egen utvärdering av arbetets olika skeden och framsteg. I de olika skeden av slöjdprocessen kan utvärderingen utföras genom själv-/lärarutvärdering. Dessutom innehåller materialen hjälpmedel för att ge vitsord, bl.a. en beskrivning av vilken typ av verksamhet som förväntas av eleven på olika vitsordsnivåer.

Studiehelheten för slöjd fungerar bäst när dagboken och utvärderingen används regelbundet. Marika Kerola och Sebastian Vakkuri, slöjdlärare i skolan Ritaharjun koulu, har gjort helheten.


Idrott och hälsa


De viktigaste egenskaperna i Qridi som används i idrott och hälsa är utvärderingen, uppgiftslistan och dagboken. Läraren kan själv bestämma självutvärderings- och lärarutvärderingsfrågorna, innehållet i dagboken och uppgiftslistan eller använda färdiga innehåll. En del lärare sköter utvärderingen i idrott och hälsa med enbart utvärderingsfunktionen, andra använder Qridi på ett mer mångsidigt sätt.

I Qridis bibliotek finns färdiga utvärderingshelheter till stöd för utvärderingen i idrott och hälsa. Lärandehelheterna för idrott och hälsa (för årskurserna 3–6 och 7–9) hjälper läraren att ge ett vitsord i idrott och hälsa samt att förklara betygsättningen i idrott och hälsa för eleverna och föräldrarna. Uppgiftslistorna i båda studiehelheterna ger en tydlig ram för innehållsområdena i idrott och hälsa under läsåret och ger möjlighet till regelbunden självutvärdering.

Självutvärdering för idrott och hälsa

De vanligaste temana och grenarna i idrott och hälsa har samlats i uppgiftslistan och är indelade enligt innehållsområde. Varje uppgiftskort anger vilka mål det är relaterat till. När uppgiftskortets tema är utfört på lektionen för idrott och hälsa kan eleven utvärdera på vilken nivå hen utförde temats uppgifter. Läraren kan följa elevernas utvärderingar av uppgiftslistan och ge en egen utvärdering vid behov. Studiehelheterna innehåller även en utvärderingshändelse där eleven regelbundet utvärderar frågor som rör arbete, attityd och aktivitet.

Lärandehelheterna för idrott och hälsa är enkla att ta i bruk och använda varje vecka. Rea Tiilikainen och Teemu Tittonen i skolan Ritaharjun koulu samt Anu Hyrkkänen i skolan Viikin normaalikoulu har gjort helheterna.

Hem- och konsumentkunskap


Studiehelheten för hem- och konsumentkunskap innehåller en serie utvärderingar, uppgiftslistor och andra funktioner som lärarna inom hem- och konsumentkunskap vanligtvis drar nytta av i Qridi. I helheten finns bl.a. en uppgiftslista för sysslor inom hem- och konsumentkunskap som utförs hemma, en dagbok där eleverna kan lyfta fram sina intressen och en serie utvärderingar för att stödja summativ utvärdering, arbetet under lektioner och elevernas självutvärderingsfärdigheter. 

Uppgift i hem- och konsumentkunskap och självutvärdering

Till exempel har en färdig uppgiftslista, självutvärdering och lärarutvärdering utformats för en måltidsplan som ofta görs på lektionerna i hem- och konsumentkunskap. Dessutom innehåller helheten utskrivbara väggtavlor som beskriver verksamheten för vilka grunder olika vitsord kan uppnås för eleven.

Läraren kan välja de delar av studiehelheten som fungerar bäst i hens eget undervisningssammanhang eller helt och hållet skapa sitt eget utvärderingsinnehåll med hjälp av Qridis mångsidiga funktioner.


Bildundervisning


Ett av de vanligaste användningsändamålen för Qridi är bildundervisningen. Qridi är utmärkt för att dokumentera arbetet och ge det vitsord. De viktigaste funktionerna i Qridi som används i bildundervisningen är dagboken, utvärderingarna och uppgiftslistan. Läraren kan själv bestämma självutvärderings- och lärarutvärderingsfrågorna, innehållet i dagboken och uppgiftslistan eller använda färdiga innehåll.

I Qridis bibliotek finns en färdig utvärderingshelhet till stöd för slututvärderingen i bildundervisning. I denna studiehelhet finns funktioner samlade som hjälper eleven och läraren att dokumentera arbetet och följa upp hur eleverna går framåt i läroämnets mål.


Studiehelheten innehåller en dagbok där eleven samlar sitt arbete och reflekterar över sina framsteg i visuell observation och illustrerad produktion. Genom den andra dagboken kan eleven presentera sitt arbete för andra och ta emot och ge kompisfeedback om arbetena. I uppgiftslistan har en checklista med anknytning till bildundervisningens olika målområden sammanställts, genom vilken både eleven och läraren kan följa framstegen inom de olika målområdena. Med utvärderingshändelsen som finns med är det enkelt för läraren att ge eleven vitsord utifrån läroplanens mål.

Sari Sälevä och Emilia Hiltunen i skolan Yli-Iin koulu har gjort helheten för bildundervisningen tillsammans med Qridi-teamet.