Qridi logo

Flippat klassrum och undervisning utifrån veckouppgifter

Waves shape

Qridi är en utmärkt plattform för att stödja flippat klassrum, undervisning utifrån veckouppgifter och undervisning med veckoplaneringGrundtanken med flippat klassrum


I modellen för flippat lärande (eng. Flipped learning) fokuserar man inte på undervisning utan på lärande och hur man kan undersöka och lära sig om en företeelse. Ansvaret överlåts till eleverna själva, men på ett sådant sätt att de hela tiden har ett stödnätverk omkring sig. Modellen innehåller framförallt självvärdering och stöd för och stärkande av elevens självstyrning.


I praktiken får eleverna i början av veckan en lista med veckans uppgifter. Eleverna får själv bestämma var, när och med vem uppgifterna görs. Alla lektioner i veckan används dock inte till att göra uppgifter, utan en del lektioner används till lärarens undervisningspass. Vanligen avsätts bara några timmar (3–10 h/vecka) för detta.Qridis uppgiftslista är utformad för att underlätta flippat lärande utifrån lärarens, elevens och vårdnadshavarens perspektiv


Med hjälp av Qridi knyts undervisningen samman på ett bra sätt ur både lärarens och elevens perspektiv. Qridis verktyg för uppgiftslistor är ett heltäckande verktyg för hela lärprocessen.


Genom uppgiftslistan får eleverna instruktioner för veckans arbete. Fördelningen av uppgifterna görs av lärarna tillsammans, så att alla inte behöver göra dem var för sig.


För eleverna fungerar uppgiftslistan både som en lista med instruktioner och som ett verktyg för reflektion över det egna arbetet. Eleverna utvärderar sitt arbete efter varje uppgift under hela veckan med ett snabbt och enkelt verktyg. I uppgiftskorten kan man också lämna in bilder, filmklipp, ljud och text.


Datat som samlas in under processen ger direkt respons till läraren och till eleven samt vårdnadshavarna. Läraren ser genast i sin vy vilka elever som behöver stöd och vilka som ska få beröm för ett väl utfört arbete. Läraren kan valfritt ge lärarutvärderingar till de utförda uppgifterna.