Qridi logo

Kollaborativt lärande

Waves shape

I den nuvarande läroplanen betonas att lärande sker i interaktion med andra elever, lärare och vuxna, samt olika gemenskaper och lärmiljöer. Därför är elevernas utvecklande färdigheter att arbeta och lära sig tillsammans väsentlig i lärandeprocessen. Att lära sig tillsammans främjar elevernas kreativa och kritiska tänkande och problemlösningsförmåga, samt deras förmåga att förstå olika synvinklar.Skolan erbjuder varje elev en interaktiv och uppmuntrande gemenskap där eleven kan känna sig hörd, sedd och uppskattad.


Med Qridi hjälper man eleverna att bättre förstå sitt eget lärande. Uppnådda mål och framstegen i lärandet synliggörs.


Vi bör också som grupp observera lärande och framsteg. Ju mindre eleverna är, desto större roll spelar det gemensamma utvärderingssamtalet.


Utvärderingsverktyget kan användas för att följa utvecklingen av olika färdigheter på lång sikt. Utvärderingen kan göras av läraren, eleven eller kamraten, och samlad data gör det enkelt att samtala om fenomenen i sin egen undervisningsgrupp på gruppnivå. Hur svarade vår undervisningsgrupp till exempel på enkäten om trivseln i skolan? På så sätt vet man hur till exempel atmosfären i vår undervisningsgrupp eller grupparbetesfärdigheter utvecklas i genomsnitt, och metoder som främjar genomförandet av målen kan reflekteras över tillsammans.


Organisera grupparbeten


Kollaborativt lärande är förmågan att arbeta i grupp för att lösa problem och utmaningar genom att utbyta tankar, bygga på och förlita sig på varandras idéer och kunskaper. Som bäst är det koordinerat samarbete och engagemang för gemensamma mål samt utvärdering av det gemensamma arbetet.


Som bäst sätter kollaborativt lärande igång effektiva lärandemekanismer som att fråga och förklara, dela information, följa andras verksamhetsstrategier, argumentera och ge feedback.


Qridis Uppgiftslista-verktyg är ett oöverträffligt verktyg för att organisera grupparbete. Med det kan man dela upp gruppuppgifterna och dela uppgifterna mellan gruppmedlemmarna. Läraren kan enkelt övervaka varje grupps framsteg.


Med det kan man dela uppgifterna mellan gruppmedlemmarna. Läraren kan enkelt övervaka varje grupps framsteg. Läraren kan dela ansvaret med eleverna själva, eller så kan varje elev välja den lämpligaste gruppuppgiften åt sig själv genom att förhandla med gruppen om vem som ska ansvara för de olika skedena i arbetet.


När eleven lämnar in uppgiften gör hen en självutvärdering, vars färg visas behändigt i en tabell för läraren. Det gör det enkelt att övervaka var mer stöd behövs i en grupp och att systematiskt kunna fokusera tiden där den behövs som mest. Man kan också ge en lärarutvärdering av allas arbete i samma uppgiftslista.


Det är enkelt att dela gruppuppgifter med Qridi