Qridi logo

Konst- och färdighetsämnen

Waves shape

Qridi är mycket populär i undervisningen av konst- och färdighetsämnen


Lärarna inom konst- och färdighetsämnen använder Qridi på ett mångsidigt sätt både i årskurserna 1-6 och 7-9. Utvärderingen av dessa läroämnen fokuserar på mångsidig dokumentation av lärprocess, arbetsfärdigheter samt självutvärdering. Betygsättningen underlättas avsevärt när elevens kunnande under läsåret dokumenteras synligt för alla parter i Qridi. Elevens egen förståelse för sitt kunnande och lärande förbättras också!

Biblioteket i Qridi har färdiga inlärningshelheter som stöder slutbedömningen i undervisningen av slöjd, gymnastik, bildkonst och huslig ekonomi. Läraren kan ta i bruk de delar av helheterna som stöder det egna utvärderingsarbetet. 

Många lärare skapar själv innehåll med hjälp av Qridis verktyg, utan att använda sig av de färdiga inlärningshelheterna. Användningen av Qridi inom olika läroämnen beskrivs nedan med illustrativa exempel.Slöjd


Den traditionella slöjden i skolan har i första hand bestått av grundläggande tekniker, verktyg och material för att göra modellarbeten. Så småningom har fokus skiftats till arbetsprocessen med tillhörande planering, idéer och dokumentation. Med hjälp av Qridi kan dokumentationen och utvärderingen av arbetsprocessen utföras enkelt vid sidan av arbetet och lärandet. Nyckelverktygen för detta är Dagboken och Utvärderingar.

Slöjddagbok


I Qridis bibliotek finns en färdig utvärderingshelhet till stöd för slutbedömningen i slöjd. I inlärningshelheten för slöjd ingår en färdig dagbok där eleven kan lägga till bilder, text och en egen utvärdering av olika arbetsskeden och framsteg. I de olika delarna av slöjdprocessen kan utvärderingen göras med själv-/lärarutvärdering. Dessutom innehåller materialet hjälpmedel för att ge vitsord, bl.a. en beskrivning av vilken typ av verksamhet som förväntas av eleven på olika vitsordsnivåer.

Inlärningshelheten för slöjd fungerar bäst när dagboken och utvärderingen används regelbundet. Marika Kerola och Sebastian Vakkuri, slöjdlärare i skolan Ritaharjun koulu, har gjort helheten.


Gymnastik


De viktigaste egenskaperna i Qridi som används i gymnastik är utvärderingar, uppgiftslistan och dagboken. Läraren kan själv bestämma självutvärderings- och lärarutvärderingsfrågorna, innehållet i dagboken och uppgiftslistan eller använda färdiga innehåll. En del lärare sköter utvärderingen i gymnastik med enbart utvärderingsfunktionen, andra använder Qridi på ett mer mångsidigt sätt.

I Qridis bibliotek finns färdiga utvärderingshelheter till stöd för utvärderingen i gymnastik. Inlärningshelheterna för gymnastik (för årskurserna 3–6 och 7–9) hjälper läraren att ge ett vitsord i gymnastik samt att förklara betygsättningen i gymnastik för eleverna och föräldrarna. Uppgiftslistorna i båda inlärningshelheterna ger en tydlig ram för innehållsområdena i gymnastik under läsåret och ger möjlighet till regelbunden självutvärdering.

Självutvärdering i gymnastik

De vanligaste temana och grenarna i gymnastik har samlats i uppgiftslistan och är indelade enligt innehållsområde. Varje uppgiftskort anger vilka mål det är relaterat till. När uppgiftskortets tema är utfört på gymnastiklektionen kan eleven utvärdera på vilken nivå hen utförde uppgifterna. Läraren kan följa elevernas utvärderingar i uppgiftslistan och ge en egen utvärdering vid behov. Inlärningshelheterna innehåller även en utvärdering där eleven regelbundet utvärderar frågor som tangerar arbetsfärdigheter, attityd och aktivitet.

Inlärningshelheterna i gymnastik är enkla att ta i bruk och använda varje vecka. Rea Tiilikainen och Teemu Tittonen i skolan Ritaharjun koulu samt Anu Hyrkkänen i skolan Viikin normaalikoulu har gjort helheterna.

Huslig ekonomi


Inlärningshelheten i huslig ekonomi innehåller utvärderingar, uppgiftslistor och andra verktyg som lärarna i huslig ekonomi har nytta av. I helheten finns bl.a. en uppgiftslista för sysslor inom huslig ekonomi som utförs hemma, en dagbok där eleverna kan lyfta fram sina intressen och olika utvärderingar för att stödja summativ bedömning, arbetet under lektioner och elevernas självutvärderingsfärdigheter. 

Uppgift i huslig ekonomi och självutvärdering

Till exempel har en färdig uppgiftslista, självutvärdering och lärarutvärdering utformats för en måltidsplan som ofta görs på lektionerna i huslig ekonomi. Dessutom innehåller helheten utskrivbara väggtavlor som beskriver kunskapskraven för olika vitsord.

Läraren kan välja de delar av studiehelheten som fungerar bäst i hens egen undervisning eller helt och hållet skapa sitt eget utvärderingsinnehåll med hjälp av Qridis mångsidiga verktyg.


Bildkonst


Ett av de vanligaste användningsändamålen för Qridi är undervisning i bildkonst. Qridi fungerar utmärkt för att dokumentera arbetet och ge vitsord. De viktigaste verktygen i Qridi som används i bildkonst är dagboken, utvärderingarna och uppgiftslistan. Läraren kan själv bestämma frågorna i själv- och lärarutvärderingar, innehållet i dagboken och uppgiftslistan eller använda färdiga innehåll.

I Qridis bibliotek finns en färdig inlärningshelhet till stöd för slutbedömningen i bildkonst. I denna studiehelhet finns olika verktyg som hjälper eleven och läraren att dokumentera arbetet och följa upp hur eleverna gör framsteg i uppnåendet av läroämnets mål.


Inlärningshelheten innehåller en dagbok där eleven samlar sina arbeten och reflekterar över sina framsteg i visuellt iakttagande och visuella uttryckssätt. Genom den andra dagboken kan eleven presentera sitt arbete för andra och ta emot och ge kamratrespons på arbetena. I uppgiftslistan finns en checklista med anknytning till innehållen i bildkonst, genom vilken både eleven och läraren kan följa framstegen inom de olika lärområdena. Med utvärderingen som finns i helheten är det enkelt för läraren att ge eleven vitsord utifrån läroplanens mål.

Sari Sälevä och Emilia Hiltunen i skolan Yli-Iin koulu har gjort helheten för undervisningen i bildkonst tillsammans med Qridi-teamet.