Qridi logo

Lärandesamtal

Waves shape

Lärandesamtal med hjälp av QridiDyk djupare in i elevens tänkande och färdigheter


Qridi gör en sammanställning för läraren av utvärderingsuppgifterna som anknyter till varje elevs lärande. Vårdnadshavaren har även tillgång till samma uppgifter genom sitt eget användargränssnitt. Detta gör att olika teman kan lyftas fram i lärandesamtalet på ett enkelt och illustrativt sätt.


Qridi samlar elevens kunnande i en portfolio


När verktygen i Qridi används regelbundet och systematiskt uppfattar eleven med hjälp av det samlade datat sin egen lärandeprocess bättre. Som lärare är det bra att lyfta fram några utvalda teman under lärandesamtalet. Det är enkelt för eleven att berätta om sitt eget lärande genom visualiseringar.


Eleven kan ha blivit ombedd att regelbundet utvärdera sin framgång inom vissa arbetsfärdigheter, mångsidig kompetens eller delområden inom uppförande. I det sammanhanget har man kanske begärt kamratrespons i ämnet. Qridi sammanställer diagram över utvärderingarna för att göra det lättare för lärare och vårdnadshavare att samtala om olika frågor.


I Dagböckerna samlas elevens skrivna eller inspelade reflektioner, samt bilder eller filmer hen lagt upp om ett specifikt ämne eller fenomen. Dagböckerna kan användas på många olika sätt: till exempel för att dokumentera lärprocessen i slöjd, bildkonst och huslig ekonomi, som en läsdagbok för att stödja läsinlärningen, för att spela in muntliga övningar i främmande språk, som portfolio för ett mångvetenskapligt lärområde eller en lärandeportfolio. Utifrån dagböckerna är det lätt att samtala om elevens lärande och framsteg.Uppgiftslistans sammanfattningar lyfter på ett visuellt sätt fram elevernas framsteg och utmaningar i lärandet. Samtidigt kan man fördjupa sig närmare i det man gått igenom i undervisningen under den gångna perioden.Om eleven har gjort övningarna i Qridi går det att se dem i en översikt.

De mål som ställts upp under lärandesamtalet genomförs i vardagen med hjälp av Qridi


Studier innebär målmedvetet inhämtande av kunskaper och färdigheter. Under ett lärandesamtal ställer eleverna ofta tillsammans med läraren och vårdnadshavaren upp 1–3 mål för de kommande månaderna. Eleven ställer upp målen i sitt egen användargränssnitt. När alla elever har satt upp sina egna individuella mål kan läraren börja lektionen med att be eleverna titta på sitt eget mål i Qridi och fundera på hur de skulle kunna göra för att uppnå sitt mål. Med jämna mellanrum kan läraren be eleverna att utvärdera sina egna framsteg i uppnåendet av målet. Idén är enkel: Det som man fäster uppmärksamhet vid börjar så småningom återspeglas i elevernas handlingar. Läraren och vårdnadshavaren har möjlighet att följa med hur målen uppnåtts genom sina egna användargränssnitt.