Qridi logo

Nybörjarundervisning

Waves shape

Bedömningens uppgift i nybörjarundervisningenAtt följa med sina egna framsteg gör lärandet synligt. Inom nybörjarundervisningen är det viktigt att skapa en grund för elevernas positiva uppfattning om sig själva som skolelever, samt att utveckla färdigheterna för arbete och lärande. Redan i de första årskurserna handleds eleverna till att samarbeta, att bli självständiga och att ta ansvar för sina skoluppgifter. En noggrann uppföljning av varje elevs framsteg är särskilt viktig i början av den grundläggande utbildningen, för att säkerställa att eleven har förutsättningar att framskrida i sina studier.


Syftet med elevbedömningen är att handleda och uppmuntra eleven i sina studier samt beskriva hur eleven uppnått målen för lärande och kunnande. Bedömningens uppgift är att hjälpa eleven att skapa sig en realistisk bild av sitt lärande och sina framsteg, och på så sätt stödja elevens utveckling. Bedömningen styr lärandet, så den bör integreras i lärprocessen. 


Formativ bedömning, det vill säga handledande och uppmuntrande respons under lärprocessen, stöder elevens lärande. Den formativa bedömningen uppmuntrar eleven att testa, korrigera och fortsätta sina aktiviteter, till exempel utifrån respons på självutvärderingar. Självutvärderingen hjälper eleven att se och förstå sitt eget agerande. Genom självutvärderingarna får läraren också viktig information om elevens uppfattning om hur lärprocessen framskrider. Lärande är en fortgående förändring i tänkande och aktiviteter. Dessa görs synliga med hjälp av utvärderingar.


Qridi synliggör lärandet och underlättar bedömningsarbetet


Att få uppmuntran av Qridis papegoja när man uppnår sina mål kan vara en viktig milstolpe på vägen att växa till skolelev. När vagnarna i Utvärderingståget fylls, upplever eleven en känsla av att lyckas. Samtidigt vet eleven vad hen ska lära sig till följande. När eleven ögnar igenom sin dagbok blir hen påmind om intressanta saker hen lärt sig tidigare. Ofta bläddrar eleverna med intresse bland de tidigare månadernas dagboksanteckningar.


Qridi har redan från början varit mycket omtyckt som plattform för lärande och utvärdering bland lärare inom förskole- och nybörjarundervisningen. Qridi gör lärprocessen synlig för olika parter och gör det lättare att ge respons. Varje elev känner till målen för lärandet och sina framsteg i uppnåendet av dem.


Qridi har flera verktyg som stöder behoven inom förskole- och nybörjarundervisningen. Som lärare kan du välja de lämpligaste verktygen eller använda dem alla!


Dagboken fungerar som en portfolio för växande


Dagbokens styrka ligger i att det inte krävs några läs- eller skrivfärdigheter för att använda den. Instruktioner kan ges som bilder, ljud- eller videoklipp. Redan femåringar och förskoleelever lär sig att spara ljud, böcker och filmklipp i dagboken. Ofta sparas yngre barns arbeten i en lärportfölj eller mapp, som i något skede tas med hem. Med Qridi kan ögonblicken enkelt sparas i dagboken under hela året, och vårdnadshavare kan följa barnets inlägg i takt med att de samlas.


Med dagboksverktyget kan barnet själv spela in sina viktiga lärstunder. I dagboken kan man t.ex. ladda upp foton på former från näromgivningen, spela in ljud eller filma hur vatten fryser till is. När man övar på emotionella färdigheter kan man inför kameran visa hur man är ledsen, arg eller glad. På samma sätt sparas bilder av årstidernas växlingar under utflykter i naturen eller trafikskyltar i närområdet.


Det är enkelt att öva färdigheter i självutvärdering


Med utvärderingsverktyget kan man öva på grunderna i färdigheter för självutvärdering. Med hjälp av bildstöd kan även t.e.x förskoleelever utvärdera hur svåra uppgifterna kändes, eller om man kommit ihåg att ta alla med i leken. Utvärderingarna kan användas till att fästa uppmärksamhet vid teman som är viktiga för att växa som elev.

Stödja läsning, öva läsning


Utvärderingståget delar in läroplanen i tydliga lärandemål


Syftet med Utvärderingståget är att göra lärprocessen synlig, konkret och lätt att följa, oavsett kunskaps- eller färdighetsnivån hos eleverna. Med hjälp av Utvärderingståget över eleven med lärarens stöd sig att lära sig att lära, planera sitt eget arbete, ställa upp mål och utvärdera sig själv under lärprocessen. Syftet är dessutom att underlätta dataöverföringen och övergångsskedet från förskoleundervisningen till årskurs 1 samt från årskurs 2 till 3. 


Utvärderingståget är planerat att användas i förskole- och nybörjarundervisningen. Den grafiska miljön och användargränssnittet i Utvärderingståget har skapats för att vara motiverande, attraktiva och lämpliga för barnets värld, med hänsyn till elevens ålder och utvecklingsnivå. Eleven behöver inte kunna läsa för att använda Utvärderingståget. I Qridi finns totalt åtta färdiga Utvärderingståg. 


  • Läståget
  • Skrivtåget
  • Kommunikationståget
  • Geometritåget
  • Räknetåget
  • Mättåget
  • Lära sig att lära och arbetsfärdigheter
  • IKT-tåget

Lärandemålen i Utvärderingstågen följer den finska läroplanen, och de är uppdelade i tydliga lärandemål med egna vagnar. Vid uppdelningen, grupperingen och placeringen av målen i vagnarna har man fått hjälp av ämnesexperter inom olika läroämnen. Läraren/skolan/kommunen kan också själv skapa sina egna tåg. 


Varje tåg består av flera vagnar. Vagnen innehåller en beskrivning av kunnandet för eleven. Till exempel i Räknetåget är de första vagnarna ”Jag kan klassificera” och ”Jag kan jämföra”.


Eleven kan tillsammans med läraren utvärdera sitt kunnande i förhållande till vagnens mål för kunnande. Kunnandet utvärderas vanligen några gånger per termin. I varje vagn har eleven möjlighet att dokumentera sina färdigheter på ett visuellt sätt med film, bilder, ljudinspelningar och text. Dokumentationen kan göras av eleven själv eller av läraren.


Elevens övande, målsättningar och framsteg i studierna kan följas upp av alla som medverkar i lärprocessen: läraren, vårdnadshavarna och eleven själv.  En bild i realtid av elevernas framsteg blir synlig för läraren, vårdnadshavaren och eleven. Eleven har möjlighet att få uppmuntrande respons av både vårdnadshavarna och läraren under lärprocessen. 


Färgkoderna i lärarens användargränssnitt visar olika nivåer av kunnande. Hela undervisningsgruppens lärprocess blir synlig för läraren och eleven. Utvärderingståget är särskilt användbart i flexibel förskole- och nybörjarundervisning, årskursintegrerade studier och i undervisningsgrupper som möjliggör individuella lärstigar för eleverna. Utvärderingståget är också idealiskt att använda som stöd för lärande – både i differentieringen uppåt och nedåt. Utvärderingståget är även användbart som underlag för lärandesamtal. Bland annat blir målen och innehållet i läroplanen mer konkreta för vårdnadshavarna än tidigare. Utvärderingståget är inte knutet till någon lärobok och är lätt att använda med både en traditionell lärarledd stil och individuella undervisningsmetoder. Övningsfunktionen sparar lärarens arbetstid


Läraren kan låta eleverna göra enkla övningar på prov genom att göra övningarna själv eller använda färdiga övningar. Beroende på lärarens val kan övningarna besvaras en eller flera gånger inom deras giltighetstid. Man kan också lägga till bilder till frågorna. Läraren, eleven och vårdnadshavaren får uppgifter om elevens prestation. De flesta övningarna är självrättande, vilket sparar på lärarens tid. I Qridis bibliotek finns olika färdiga övningar för nybörjarundervisningen.Elevens egna mål blir en del av vardagen


Läraren kan skapa egna mål för eleverna eller gemensamma mål för hela undervisningsgruppen. Eleven kan även skapa egna mål. Eleven kan utvärdera sina egna framsteg i uppnåendet av målen. Läraren kan följa elevens framsteg. Målverktyget är mycket användbart i samtal mellan elev, vårdnadshavare och lärare. Den används i synnerhet som underlag för lärandesamtal.

Formativ bedömningAtt växa som elev


Inlärningshelheten Att växa som elev samlar Qridis färdiga självutvärderingar, mål, dagböcker och uppgiftslistor samt övningar som ett färdigt materialpaket för nybörjarundervisningen. Genom att aktivera den får du tillgång till allt du behöver för att börja lärandet i skolan. Den hjälper eleverna att lära sig de viktigaste färdigheterna och att hitta sina egna styrkor, bli engagerad i sitt egna lärande, följa sina framsteg och bekanta sig med självutvärderingar.

Det är enkelt att logga in i Qridi


Eleverna kan logga in smidigt med en QR-kod. Vanligtvis använder eleverna Qridi på lärplattor eller mobiltelefoner.Elevernas inloggningsuppgifter kan skrivas ut via lärarens användargränssnitt. Ofta finns dessa laminerade i elevernas materiallådor, pulpeten eller i ett häfte. QR-koden minskar avsevärt tiden det tar för att få alla inloggade.Användarnas erfarenheter av Qridi i nybörjarundervisningen


”Qridi är en tydlig lärmiljö som engagerar eleverna.”
– Klasslärare

”Qridis utseende och verktyg fungerar bra för årskurserna ett och två, med vilka jag har använt Qridi”.
– Klasslärare

”Det som är bra med Qridi är barnvänligheten, tydligheten, att det på riktigt stöder skolarbetet och inte bara är något extra.”
– Klasslärare