Qridi logo

Omvänt klassrum och veckoplansundervisning

Waves shape

Qridi är en utmärkt plattform för att stödja omvänt klassrum, undervisning med veckouppgifter och undervisning med veckoplaneringGrundtanken med omvänt klassrum


I modellen för omvänt klassrum (eng. Flipped learning) fokuserar man inte på undervisning utan på lärande och hur man kan undersöka och lära sig om en företeelse. Ansvaret överlåts till eleverna själva, men på ett sådant sätt att de hela tiden har stödnätverk omkring sig. Modellen inkluderar framförallt självutvärdering och stärkning och stöd för självhandledning.


I praktiken får eleverna i början av veckan en lista med veckans uppgifter. Eleverna får själva bestämma var, när och med vem uppgifterna görs. Alla lektioner i veckan används dock inte till att göra uppgifterna, utan en del lektioner används till lärarens undervisningspass. Normalt avsätts bara några timmar (3–10 h/vecka) för detta.Qridis uppgiftslista är utformad för att underlätta omvänd undervisning utifrån lärarens, elevens och vårdnadshavarens perspektiv


Med hjälp av Qridi knyts undervisningen samman på ett bra sätt ur både lärarens och elevens perspektiv. Qridis funktion för uppgiftslistor är ett heltäckande verktyg för hela lärandeprocessen.


Genom uppgiftslistan får eleverna instruktioner för veckans arbete. Fördelningen av uppgifterna görs av lärarna tillsammans, så att de inte alla behöver göra det var för sig.


För eleverna fungerar uppgiftslistan både som en lista med instruktioner och som ett verktyg för reflektion över det egna arbetet. Eleverna utvärderar sitt arbete efter varje uppgift under hela veckan med ett snabbt och enkelt verktyg. I uppgiftskorten kan man också lämna in bilder, videor, ljud och text.


De data som samlas in i processen ger en grund för respons till läraren själv och till eleven samt vårdnadshavarna. Läraren ser genast i sin vy vilka elever hen bör samtala med och vilka som bör få beröm för ett väl utfört arbete. Läraren kan valfritt ge lärarutvärderingar av de utförda uppgifterna.