Qridi logo

Qridi är hela stadens lösning

Waves shape

Qridi är hela stadens lösningFrån utvidgad förskoleundervisning till slutet av den grundläggande undervisningen


I flera städer används Qridi av alla elever i grundskolan. I en del städer används det också i den utvidgade förskoleundervisningen. Den enhetliga användningen av Qridi i förskoleundervisningen och grundskolan bildar en konsekvent framskridande helhet för barnets utveckling och lärande, och grunden för livslångt lärande.


Enhetliggörande av utvärderingskulturen


Qridi gör det möjligt att enhetliggöra utvärderingsprinciperna och praxis på hela stadsnivån. Det är möjligt för utbildningsanordnaren att stödja utvecklingen av en enhetlig utvärderingskultur genom att göra det möjligt för alla elever att använda Qridi. Det är lätt att genomföra saker i vardagen som är överenskomna på ämnesgrupp- och årskursnivå med hjälp av Qridi.Möjliggörande av utvärdering i enlighet med läroplanenQridi är utformat för att bemöta undervisningen och utvärderingen i enlighet med de läroplaner som gäller i Finland. Utvärderingen har i enlighet med läroplanen en dubbel funktion: dels att vägleda lärande och uppmuntra till självutvärdering (formativ) och dels att visa hur väl eleven har uppnått målen i undervisningen (summativ). Med Qridis funktioner känner eleverna till målen för lärandet, kan vara aktiva i att själva sätta dem, veta var de befinner sig i förhållande till målen och kan reflektera över sina egna (eller kamratens) kunnande i förhållande till målen. Qridi är särskilt lämpat för att utvärdera och undervisa läroplanens arbetsfärdigheter, attityder, värderingar och uppförande.


Qridi byggdes ursprungligen som ett verktyg för formativ utvärdering, vilket framgår av den starka självutvärderingsbetoningen i dess verktyg. Med Qridis hjälp kan läraren ge feedback som stöder lärande samt utvecklingen av själv- och kamratutvärderingsfärdigheterna. Många lärare använder också Qridi som ett hjälpmedel för summativ utvärdering, till exempel för att ge regelbundna lärarutvärderingar, göra elektroniska tester eller vägleda eleverna att dokumentera sina studier i lärandedagboken. Genom att använda Qridi är det möjligt för läraren att göra en mångsidig utvärdering i enlighet med läroplanen. Utvärderingsinformationen lagras säkert och är även tillgänglig för elever och vårdnadshavare.Överföring av stadens innehåll till digital form och lätt att använda


Flera städer har:

  • läroplansmål enligt årskurser i olika läroämnen
  • bestämda utvärderingsmål och kriterier för uppförande
  • skapade färdighetsvägar i IT för olika årskurser
  • gemensamma blanketter för utvärderingssamtal
  • undervisningsvägar för årskursintegrerade studier i olika läroämnen
  • mångsidigt innehåll har producerats genom olika projekt, till exempel med teman Rörlig skola eller Läsrörelsen med mätare för elevernas välbefinnande och Proskola-modellen eller CICO-verksamhet används

Med Qridi är det möjligt att genomföra gemensamt innehåll som alla stadens lärare och elever kan använda på ett enkelt sätt. Samtidigt bevaras viktig information säkert på samma plats under hela elevens skolgång och är lätt synlig för lärare, elev och hem.Ledning genom information


Qridi är ett mycket dataintensivt system där samlad data visualiseras på ett sätt som förstås av åldersnivån. I Qridi kan läraren, eleven, rektorn och ledningen fungera som ledare genom information för sin egen verksamhet.


Vi möjliggör överföring av Qridis data till stadens egen datapool eller visualisering till exempelvis Microsofts Power BI-program per skola/årskurs/grupp. Nedan listas exempel på vad som går att genomföra: uppföljning av framstegen i undervisningsvägarna för årskursintegrerade studier och IT, utvecklingen och den aktuella situationen för Proskola/välbefinnande/uppförandedata, samt situationen för elevers uppförande i staden. Vi hör gärna städernas behov!Utvärderingspartner för att främja gemensamma teman


Vi stöder utvecklingen av skolornas utvärderingskultur genom våra experters utbildningar, som planeras tillsammans med kunden. Vi träffar regelbundet stadens olika arbetsgrupper för att säkerställa att vi främjar gemensamma teman och att programvarans utvecklingsarbete möter skolornas behov.