Qridi logo

Självutvärdering

Waves shape

SjälvutvärderingEgenansvar över lärandet med självreflektion


Är idealet en självstyrd, målinriktad, motiverad elev med egenansvar över sitt lärande? Det finns ingen mirakelmedicin för att fostra sådana elever, men alla dessa egenskaper kan stödjas med hjälp av systematisk självutvärdering. Om eleven tillägnar sig ett sätt att se på sitt eget arbete och lärande kritiskt och ärligt, har hen garanterat en utvecklingsbana för kontinuerligt lärande. Med Qridi kan lärare göra strukturerad självreflektion till elevernas dagliga bröd.


I utvärderingskapitlet i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, är övning av självutvärdering en av den formativa utvärderingens främsta uppgifter. Enligt läroplanen förväntas eleven inte kunna utföra självutvärdering automatiskt, utan ska öva på den som en del av alla läroämnens studier. Varje verktyg i Qridi har en stark självutvärderingskomponent. Eleven utvärderar bl.a. framgång i uppgifter, uppnående av mål och sitt eget känslotillstånd i olika situationer.


Övning på självutvärdering


Självutvärderingen stöder lärandet mest effektivt när det är regelbundet och inriktat på processen lärande och arbete. Läste jag läxorna ordentligt? Koncentrerade jag mig? Gjorde jag mitt bästa? Kom jag ihåg att fästa uppmärksamhet vid noggrannhet i mitt arbete? Endast självutvärderingen av slutprodukten eller provvitsordet kanske inte nödvändigtvis påminner eleven om vilka saker hen bör fästa uppmärksamhet vid för att lyckas bättre nästa gång. Som bäst vägleder självutvärderingen eleven att identifiera sina styrkor och lägga märke till sina framgångar. Det är viktigt att komma ihåg att självutvärderingen är en del av den formativa utvärderingen och påverkar därför inte elevens vitsord. När detta har kommunicerats tillräckligt tydligt för eleverna har de ingen anledning att bluffa i självutvärderingen.


Många lärare som använder Qridi utför självutvärderingsenkäter, särskilt om färdigheter i att arbeta eller undersöka olika ämnen eller mål relaterade till värderingar och attityder som är svåra att få kunskap om genom traditionella prov. En del lärare instruerar sina elever att själv utvärdera sitt välbefinnande eller sina framsteg i Mångsidiga färdigheter. I Qridi lagras självutvärderingsdata och kan enkelt och visuellt illustreras genom riktlinjer och uppgiftslistans färgglada tabellvy.