Qridi logo

Självvärdering

Waves shape

SjälvvärderingEget ansvar över lärandet med hjälp av självreflektion


Är idealet en självstyrd, målinriktad, motiverad elev med eget ansvar över sitt lärande? Det finns ingen mirakelkur för att fostra sådana elever, men alla dessa egenskaper kan stödjas med hjälp av systematisk självvärdering. Om eleven tillägnar sig ett sätt att se på sitt eget arbete och lärande kritiskt och ärligt, har hen garanterat en utvecklingsbana för livslångt lärande. Med Qridi kan lärare göra strukturerad självreflektion till elevernas dagliga rutin.


I bedömningskapitlet i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, är övning av självvärdering en av den formativa bedömningens främsta uppgifter. Enligt läroplanen förväntas eleven inte kunna göra självvärderingar automatiskt, utan ska öva på det som en del av studierna i alla läroämnen. Varje verktyg i Qridi har en stark självvärderingskomponent. Eleven utvärderar bl.a. hur hen lyckats med uppgifter, uppnåendet av mål och sitt eget känslotillstånd i olika situationer.


Öva självvärdering


Självvärderingen stöder lärandet mest effektivt när det är regelbundet och inriktat på lär- och arbetsprocessen. Läste jag läxorna ordentligt? Koncentrerade jag mig? Gjorde jag mitt bästa? Kom jag ihåg att vara noggrann i mitt arbete? Endast självvärdering av slutprodukt eller ett provvitsord kanske inte nödvändigtvis påminner eleven om vilka saker hen bör fästa uppmärksamhet vid för att lyckas bättre nästa gång. Som bäst vägleder självvärderingen eleven att identifiera sina styrkor och lägga märke till sina framsteg. Det är viktigt att komma ihåg att självvärderingen är en del av den formativa bedömningen och påverkar därför inte elevens vitsord. När detta har kommunicerats tillräckligt tydligt för eleverna har de ingen anledning att bluffa i självvärderingar.


Många lärare som använder Qridi genomför självvärderingsenkäter, särskilt gällande arbetsfärdigheter eller för att kolla upp olika teman eller mål relaterade till värderingar och attityder som är svåra att få kunskap om med hjälp av traditionella prov. En del lärare instruerar sina elever att själv utvärdera sitt välbefinnande eller sina framsteg i mångsidig kompetens. I Qridi lagras självvärderingsdata och kan enkelt och visuellt illustreras genom grafer och uppgiftslistans färgglada matris.