Qridi logo

Undervisning i årskurserna ett och två

Waves shape

Utvärdering i undervisningen i årskurserna ett och tvåAtt följa med sina egna framsteg gör lärandet synligt. Den specifika uppgiften för undervisningen i årskurserna ett och två är att skapa en grund för elevernas positiva uppfattning om sig själva som skolelever, samt att utveckla beredskapen för senare arbete och lärande. Redan i de första årskurserna vägleds eleverna till att samarbeta, att bli självständiga och att ta ansvar för skoluppgifterna. En noggrann uppföljning av varje elevs framsteg är särskilt viktig i början av den grundläggande undervisningen, för att säkerställa att eleven har förutsättningar att framskrida i sina studier.


Syftet med elevens utvärdering är att handleda och uppmuntra studierna samt beskriva hur väl eleven har uppnått de uppsatta målen för utveckling och lärande. Utvärderingens uppgift är att hjälpa eleven att bilda en realistisk bild av sitt lärande och utveckling, och på så sätt stödja utvecklingen av elevens personlighet. Utvärderingen vägleder lärandet, så den bör integreras i lärandeprocessen. 


Formativ utvärdering, det vill säga utvärdering som vägleder och främjar lärande vägleder och stöder elevens lärande. Utvärderingen uppmuntrar eleven att pröva, korrigera och fortsätta sina aktiviteter, till exempel utifrån feedbacken om självutvärderingen. Självutvärderingen hjälper eleven att se och förstå sina egna handlingar. Genom självutvärderingarna får läraren också viktig information om elevens egen upplevelse av hur lärandeprocessen fortlöper. Lärande är en permanent förändring i tänkande och aktiviteter. Dessa görs synliga med hjälp av utvärderingar.


Qridi gör lärandet synligt och underlättar utvärderingsarbetet.


Uppnåendet av målet Papegojans bana och glada vädring kan vara en stor milstolpe på utvecklingsvägen till skolelev. När vagnarna i Utvärderingståget fylls, upplever eleven en känsla av framgång. Samtidigt vet hen vad hen ska lära sig härnäst. När man bläddrar i dagboken är det möjligt att lägga märke till intressanta saker man lärt sig under utvecklingen till skolelev. Ofta bläddrar eleverna med intresse bland de tidigare månadernas anteckningar.


Qridi har varit mycket omtyckt redan från början som plattform för lärande och utvärdering bland lärare i förskoleundervisningen och undervisningen i årskurs ett och två. Det gör lärandeprocessen synlig för olika parter och gör det lättare att ge feedback. Varje elev känner till målen för lärandet och sina framsteg i dem.


Qridi har flera funktioner som stöder behoven i förskoleundervisningen och undervisningen i årskurs ett och två. Som lärare kan du välja de lämpligaste eller till och med använda alla!


Dagboken fungerar som en mapp för utveckling.


Dagbokens styrka ligger i det faktum att det inte krävs några läs- eller skrivfärdigheter för att använda den. Instruktioner kan ges som ljudklipp, bild och video. Redan förskoleelever och femåringar lär sig att spara ljud, böcker och videor i dagboken. Ofta sparas små elevers arbete i utvecklingsmappen, som i något skede flyttas hem. Ögonblicken kan enkelt sparas i dagboken under hela året, och vårdnadshavare kan följa barnets inspelningar i takt med att de samlas.


Med dagboksfunktionen kan barnet själv delta i att spela in sina ögonblick. Där kan former från omgivningen fotograferas, ljud kan spelas in och isdiamanternas frysningsprocess filmas. När man övar på emotionella färdigheter kan man agera ledsen, arg eller glad inför kameran. På samma sätt sparas bilder av årstidernas växlingar in under utflykter i naturen eller trafikskyltar i närområdet


Det är enkelt att öva färdigheter i självutvärdering


Med utvärderingsfunktionen kan man redan öva på grunderna i självutvärderingsfärdigheter. När man tar med en bild i utvärderingen lär sig även den minsta att matcha sin egen erfarenhet på skalan Den utvecklande papegojan om till exempel hur svåra uppgifterna för förskoleeleverna kändes, eller om man kom ihåg att be alla komma med i leken. Utvärderingarna kan användas för att fästa uppmärksamhet vid teman som är viktiga för utvecklingen till skolelev.

Stödja läsning, öva läsning


Utvärderingståget delar in läroplanen i tydliga lärandemål


Syftet med Utvärderingståget är att göra lärandeprocessen synlig, konkret och lätt att följa, oavsett kunskaps- och färdighetsnivån hos eleverna. Med ibruktagandet av Utvärderingståget över eleven på att lära sig lärande, planera sitt eget lärande, sätta mål och utvärdera sig själv under lärandeprocessen med stöd av läraren. Syftet är dessutom att underlätta dataöverföringen och övergångsskedet från förskoleundervisningen till årskurs ett samt från årskurs två till tre.  


Utvärderingståget är planerat att användas i förskoleundervisningen och undervisningen i årskurs ett och två. Den grafiska miljön och användargränssnittet i Utvärderingståget har skapats för att vara motiverande, attraktiva och lämpliga för barnets värld, med hänsyn till elevens ålder och utvecklingsnivå. Eleven behöver inte kunna läsa för att använda Utvärderingståget. I Qridi finns totalt åtta färdiga Utvärderingståg. 


  • Läståget
  • Skrivtåget
  • Uttryckståget
  • Geometritåget
  • Mattetåget
  • Mättåget
  • Att lära sig lärande och arbetsfärdigheter
  • IT-tåget

Lärandeinnehållen i Utvärderingstågen är i enlighet med Finlands läroplan, och de är uppdelade i tydliga lärandemål med egna vagnar. Vid uppdelningen, grupperingen och placeringen av lärandeinnehållet i vagnarna har man använt hjälp av ämnesexperter inom gällande ämnen. Läraren/skolan/staden kan också själva skapa sina egna tåg. 


Varje tåg består av flera vagnar. Vagnen innehåller en beskrivning av kunnandet för eleven. Till exempel i Mattetåget är de första vagnarna ”Jag kan indela i klasser”, ”Jag kan jämföra” och ”Jag kan ordna i serier och placera i ordningsföljd”.  


Eleven kan tillsammans med läraren utvärdera sitt eget kunnande i förhållande till vagnens kunnandemål. Kunnandet utvärderas vanligen några gånger per termin. I varje vagn går det att för eleven dokumentera hens egna färdigheter på ett visuellt sätt med video, bilder, ljudinspelningar och brödtext. Dokumentationen kan göras av eleven själv eller av läraren.


Elevens övning, målsättning och framsteg i studierna kan följas av alla som påverkar lärandeprocessen: läraren, vårdnadshavarna och eleven själv.  En bild i realtid av elevernas framsteg ritas för läraren, vårdnadshavaren och eleven. Eleven har möjlighet att få uppmuntrande feedback av både vårdnadshavarna och läraren under lärandeprocessen. 


Färgkoderna i lärarens användargränssnitt speglar olika nivåer av kunnande. Hela undervisningsgruppens lärandeprocess blir synlig för läraren och eleven. Utvärderingståget är särskilt användbart i flexibel förskoleundervisning och undervisning i årskurs ett och två, studier som inte är bundna till årskurser, och undervisningsgrupper som gör det möjligt för eleverna att ha individuella vägar till lärande. Utvärderingståget är också idealiskt i individuella vägar till lärande för elever som behöver stöd – både i differentieringen uppåt och nedåt. Utvärderingståget tjänar också utvärderingssamtal mycket väl. Bland annat blir målen och innehållet i läroplanen mer konkreta för vårdnadshavarna än tidigare. Utvärderingståget är inte knutet till någon lärobok och är lätt att använda med både en traditionell lärarledd stil och en individuell undervisningsmetod. Övningsfunktionen sparar lärarens arbetstid


Läraren kan låta eleverna göra enkla övningar på prov genom att göra övningarna själv eller använda färdiga övningar. Beroende på lärarens val kan övningarna besvaras en eller flera gånger inom deras giltighetstider. Man kan också lägga till bilder till frågorna. Läraren, eleven och vårdnadshavaren får uppgifter om elevens prestation. De flesta övningarna rättar sig själva, vilket sparar läraren tid och ansträngning. I Qridis biblioteket finns gott om färdiga övningar för undervisningen i årskurs ett och två.Elevens personliga mål blir en del av vardagen


Läraren kan skapa individuella mål för eleverna eller gemensamma mål för undervisningsgruppen. Eleven kan skapa personliga mål åt sig själv. Eleven kan utvärdera sina egna framsteg mot målen. Läraren kan följa elevens framsteg. Målsättningsfunktionen är mycket användbar i samtal mellan elev, vårdnadshavare och lärare. Den används i synnerhet i utvärderingssamtal.

Formativ utvärderingAtt utvecklas till skolelev


Att utvecklas till skolelev – studiehelheten samlar Qridis färdiga självutvärderingar, mål, dagböcker och uppgiftslistor samt övningar till stöd för undervisningen i årskurs ett och två. Genom att aktivera den får du tillgång till allt du behöver för att inleda lärandet i skolan. Den hjälper eleverna i lärandet av de viktigaste färdigheterna och att hitta sina egna styrkor, bli engagerad i sitt eget lärande och följa sina framsteg samt bekanta sig med självutvärderingen.

Det är enkelt att logga in i Qridi


Eleverna kan logga in behändigt med en QR-kod. Vanligtvis använder eleverna Qridi på surfplattor eller telefoner.Elevernas inloggningsuppgifter kan skrivas ut via lärarens användargränssnitt. Ofta finns dessa laminerade i elevernas fack eller häfte. QR-koden minskar avsevärt tiden det tar att logga in.Användarnas erfarenheter av att använda Qridi i undervisningen i årskurs ett och två


”Qridi är en tydlig lärmiljö som engagerar eleverna.”
– Lågstadielärare

”Qridis utseende och funktioner fungerar bra för årskurserna ett och två, med vilka jag har använt Qridi”.
– Klasslärare

”Det som är bra med Qridi är barnvänligheten, tydligheten, att det på riktigt stöder skolarbetet och inte bara är något extra.”
– Lågstadielärare