Qridi logo

Utvärdering i enlighet med den grundläggande undervisningens läroplan

Waves shape

Utvärderingens uppgiftUtvärderingen har i enlighet med läroplanen en dubbel funktion: dels att vägleda lärande och uppmuntra till självutvärdering (formativ) och dels att visa hur väl eleven har uppnått målen i undervisningen (summativ).


Qridi byggdes ursprungligen som ett verktyg för formativ utvärdering, vilket framgår av den starka självutvärderingsbetoningen i dess verktyg. Med Qridis hjälp kan läraren ge feedback som stöder lärande samt utvecklingen av själv- och kamratutvärderingsfärdigheterna. Många lärare använder också Qridi som ett hjälpmedel för summativ utvärdering, till exempel för att ge regelbundna lärarutvärderingar, göra elektroniska tester eller vägleda eleverna att dokumentera sina studier i lärandedagboken.


Vad utvärderas?


Utvärdering fokuserar alltid på elevens kunnande, och kunnandet utvärderas alltid i förhållande till läroplanens mål. Elevens självutvärdering eller kamratens feedback får inte påverka vitsordet. Många lärare har traditionellt gett vitsord utifrån elevernas provsiffror och lektionsaktivitet. Läroplanen hänvisar dock till en mer mångsidig, målinriktad utvärdering. Målen för varje läroämne är indelade i tre delområden:


  • Värderingar och attityder
  • Arbetsfärdigheter
  • Kunskap

Vitsordet utformas på grundval av målen för arbetet och kunskapen, och påverkas inte av värderingar och attityder. Läraren behöver inte utvärdera mångsidig kompetens separat, eftersom den anses vara inkluderad i läroplanens mål.


Praxis för utvärdering


Feber kan inte mätas med ett vattenpass. Med vilken mätare lönar sig det då att mäta målen i läroplanen? I de flesta fall mäts kunnande i förhållande till kunskapsmål genom prov, test, arbetsprover, uppsatser eller projektarbete, men det finns inte många väletablerade metoder för att utvärdera arbetsmål, särskilt när arbetsmålen definieras skilt för varje ämne. I Qridi är det lätt att skapa utvärderingsfrågor som täcker målen för läroämnets arbete. Med hjälp av frågorna kan läraren utvärdera utvecklingen i elevernas arbete. Självutvärdering passar också utmärkt för många mål, även om den inte får inverka på vitsordet.


När man planerar en utvärdering utifrån målen, är det bra att ta hänsyn till att ingen betydelse har bestämts separat för målen. I många ämnen är tumregeln att hälften av vitsordet bildas genom arbete och hälften genom kunskapsrelaterade mål, men skolorna och lärarna har fått frihet att bilda sig egna uppfattningar om vilka mål som är mest relevanta för utvärderingen. Enligt läroplanen ska läraren också kunna påvisa vad hens utvärdering grundar sig på. Qridi sammanställer behändigt all utvärderingsinformation till elevspecifika kort, där utvecklingen av elevernas kunnande tydligt dokumenteras.


Arbetsredskap för utvärderingen i Qridi


Qridi ger läraren mångsidiga arbetsredskap för att genomföra formativ utvärdering och dokumentera elevernas utvärderingsinformation. Qridi hjälper läraren att göra utvärdering till en regelbunden, meningsfull och viktig del av undervisningsarbetet. När en elev får lågt vitsord i ett matematikprov är det för sent att ge stöd i bråktal. Om en elev får feedback först efter att bastuskopan är klar, är det för sent att börja göra ändringar. Studier visar att den största inverkan på lärandet uppnås när feedbacken är fokuserad på arbetsprocessen snarare än slutresultatet, och när den ges under arbetet och inte efter. Feedback om elevens självreglering är speciellt effektiv. Med Qridis mångsidiga feedbackverktyg är det möjligt att ge mångsidig feedback.


Läs mer om Qridis funktioner.

Utvärdering i grundskolorna i enlighet med läroplanen


Man bör se till att ingen lärare lämnas ensam med sitt utvärderingsarbete. Det är hela skolans gemensamma fråga. Läroplanen utmanar skolorna att planera enhetliga principer och praxis för utvärdering. För många skolor är Qridi en plattform för att försäkra sig om att utvärderingen är enhetlig, mångsidig och öppen. Med Qridi kan utvärdering göras systematiskt, konsekvent och på ett målinriktat sätt.