Qridi logo

Utvärderingståg

Waves shape

Utvärderingståg


Syftet med Utvärderingståget är att göra lärandeprocessen synlig, konkret och lätt att följa, oavsett kunskaps- och färdighetsnivån hos eleverna. Med ibruktagandet av Utvärderingståget övar eleven på att lära sig lärande, planera sitt eget lärande, sätta mål och utvärdera sig själv under lärandeprocessen med stöd av läraren. Syftet är dessutom att underlätta dataöverföringen och övergångsskedet från förskoleundervisningen till årskurs ett samt från årskurs två till tre.  


Utvärderingståget är planerat att användas i förskoleundervisningen och undervisningen i årskurs ett och två. Den grafiska miljön och användargränssnittet i Utvärderingståget har skapats för att vara motiverande, attraktiva och lämpliga för barnets värld, med hänsyn till elevens ålder och utvecklingsnivå. Eleven behöver inte kunna läsa för att använda Utvärderingståget. I Qridi finns totalt åtta färdiga Utvärderingståg. 


  • Läståget
  • Skrivtåget
  • Uttryckståget
  • Geometritåget
  • Mattetåget
  • Mättåget
  • Att lära sig lärande och arbetsfärdigheter
  • IT-tåget

Lärandeinnehållen i Utvärderingstågen är i enlighet med Finlands läroplan, och de är uppdelade i tydliga lärandemål med egna vagnar. Vid uppdelningen, grupperingen och placeringen av lärandeinnehållet i vagnarna har man använt hjälp av ämnesexperter inom gällande ämnen. Läraren/skolan/staden kan också själva skapa sina egna tåg. 


Varje tåg består av flera vagnar. Vagnen innehåller en beskrivning av kunnandet för eleven. Till exempel i Mattetåget är de första vagnarna ”Jag kan indela i klasser”, ”Jag kan jämföra” och ”Jag kan ordna i serier och placera i ordningsföljd”.  


Eleven kan tillsammans med läraren utvärdera sitt eget kunnande i förhållande till vagnens kunnandemål. Kunnandet utvärderas vanligen några gånger per termin. I varje vagn går det att för eleven dokumentera hens egna färdigheter på ett visuellt sätt med video, bilder, ljudinspelningar och brödtext. Dokumentationen kan göras av eleven själv eller av läraren.


Elevens övning, målsättning och framsteg i studierna kan följas av alla som påverkar lärandeprocessen: läraren, vårdnadshavarna och eleven själv.  En bild i realtid av elevernas framsteg ritas för läraren, vårdnadshavaren och eleven. Eleven har möjlighet att få uppmuntrande feedback av både vårdnadshavarna och läraren under lärandeprocessen. 


Färgkoderna i lärarens användargränssnitt speglar olika nivåer av kunnande. Hela undervisningsgruppens lärandeprocess blir synlig för läraren och eleven. 


Utvärderingståget är särskilt användbart i flexibel förskoleundervisning och undervisning i årskurs ett och två, studier som inte är bundna till årskurser, och undervisningsgrupper som gör det möjligt för eleverna att ha individuella vägar till lärande. Utvärderingståget är också idealiskt i individuella vägar till lärande för elever som behöver stöd – både i differentieringen uppåt och nedåt. Utvärderingståget tjänar också utvärderingssamtal mycket väl. Bland annat blir målen och innehållet i läroplanen mer konkreta för vårdnadshavarna än tidigare. Utvärderingståget är inte knutet till någon lärobok och är lätt att använda med både en traditionell lärarledd stil och en individuell undervisningsmetod. 


Utvärderingstågets historia


Utvärderingståget är en finländsk utbildningsinnovation som testades som en del av projektet Hundra skolor (100 koulua) som förvaltades av HundrED 2016–2018. HundrED är en finländsk ideell organisation som forskar i utbildningsinnovationer. Funktionaliteten av Utvärderingstågets idé har testats under pilotprojektet i mer än 160 skolor och dess genomförande finansierades av Teknologiindustrins 100-årsstiftelse.


Qridi Oy fortsätter verksamheten med Utvärderingståget från och med 2022. Läs mer På Qridis blogg, på finska.