Qridi logo

Utvärderingståget

Waves shape

Utvärderingståget


Syftet med Utvärderingståget är att göra lärandeprocessen synlig, konkret och lätt att följa, oavsett kunskaps- och färdighetsnivån hos eleverna. Med hjälp av Utvärderingståget övar eleven sig i att lära sig att lära, planera sitt eget lärande, ställa upp mål och utvärdera sig själv under lärprocessen med stöd av läraren. Syftet är dessutom att underlätta dataöverföringen och övergångsskedet från förskoleundervisningen till årskurs 1 samt från årskurs 2 till 3.  


Utvärderingståget är planerat att användas i förskole- och nybörjarundervisningen. Den grafiska miljön och användargränssnittet i Utvärderingståget har skapats för att vara motiverande, attraktiva och lämpliga för barnets värld, med hänsyn till elevens ålder och utvecklingsnivå. Eleven behöver inte kunna läsa för att använda Utvärderingståget. I Qridi finns totalt åtta färdiga Utvärderingståg. 


  • Läståget
  • Skrivtåget
  • Kommunikationståget
  • Geometritåget
  • Räknetåget
  • Mättåget
  • Lära sig att lära och arbetsfärdigheter
  • IKT-tåget

Innehållet i Utvärderingstågen följer den finska läroplanen, och de är uppdelade i tydliga lärandemål med egna vagnar. Vid uppdelningen, grupperingen och placeringen av lärandeinnehållet i vagnarna har man använt sig av ämnesexperter inom olika läroämnen. Läraren/skolan/kommunen kan också själva skapa sina egna tåg. 


Varje tåg består av flera vagnar. Vagnen innehåller en beskrivning av kunnandet för eleven. Till exempel i Räknetåget är de första vagnarna ”Jag kan klassificera” och ”Jag kan jämföra”.


Eleven kan tillsammans med läraren utvärdera sitt eget kunnande i förhållande till vagnens kunskapskrav. Kunnandet utvärderas vanligen några gånger per termin. I varje vagn kan eleven dokumentera sina färdigheter på ett visuellt sätt med film, bilder, ljudinspelningar och text. Dokumentationen kan göras av eleven själv eller av läraren.


Elevens övande, mål och framsteg i studierna kan följas upp av alla som är delaktiga i lärprocessen: läraren, vårdnadshavarna och eleven själv.  En realtidsbild av elevernas framsteg ritas för läraren, vårdnadshavaren och eleven. Eleven har möjlighet att få uppmuntrande respons av både vårdnadshavarna och läraren under lärprocessen. 


Färgkoderna i lärarens användargränssnitt visar olika nivåer av kunnande. Hela undervisningsgruppens lärprocess blir synlig för läraren och eleven. 


Utvärderingståget är särskilt användbart i flexibel förskole- och nybörjarundervisning, årskursintegrerade studier och i undervisningsgrupper som möjliggör individuella lärstigar för eleverna. Utvärderingståget är också utmärkt i undervisning av elever med stödbehov – både i differentieringen uppåt och nedåt. Utvärderingståget fungerar även väl som underlag för lärandesamtal. Bland annat blir målen och innehållet i läroplanen mer konkreta för vårdnadshavarna än tidigare. Utvärderingståget är inte bundet till någon lärobok och är lätt att använda med både en traditionell lärarledd stil och en individuell undervisningsmetod. 


Utvärderingstågets historia


Utvärderingståget är en finländsk utbildningsinnovation som testades som en del av projektet Hundra skolor (100 koulua) som genomfördes av HundrED 2016–2018. HundrED är en finländsk ideell organisation som forskar i utbildningsinnovationer. Utvärderingståget har testats under pilotprojektet i mer än 160 skolor och dess genomförande finansierades av Teknologiindustrins 100-årsstiftelse.


Qridi Oy fortsätter verksamheten med Utvärderingståget från och med år 2022. Läs mer På Qridis blogg, på finska.